Y Brifysgol yn ennill cyllid i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr deallusrwydd artiffisial

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd Prifysgol Abertawe ar flaen y gad chwyldro byd-eang mewn deallusrwydd artiffisial ar ôl ennill cyllid gan lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i greu un o 16 o Ganolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDT) newydd mewn deallusrwydd artiffisial.

Mae'n rhan o fuddsoddiad gwerth £100 miliwn gan Ymchwil ac Arloesi yn y Deyrnas Gyfunol (UKRI), y'i nod yw galluogi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr PhD i ddefnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial i wella gofal iechyd, i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, i ddadansoddi data mawr ac i greu cyfleoedd masnachol newydd.

Caiff Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol ac Uwchgyfrifiadura ei harwain gan yr Athro Gert Aarts o Adran Ffiseg Prifysgol Abertawe, gan weithio gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Bryste a Chaerdydd, yn ogystal ag Uwchgyfrifiadura Cymru ac ystod o bartneriaid allanol, gan gynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr a busnesau bach a chanolig (BBaCH) lleol.

Artificial intelligence Meddai'r Athro Aarts: "Rydym yn hynod falch bod ein cais i greu'r CDT hon wedi llwyddo, ac rydym wedi cyffroi ynghylch chwarae rhan hollbwysig yn y maes pwysig hwn.

"Bydd ein CDT yn gwella sgiliau ein myfyrwyr doethuriaeth, drwy hyfforddiant a ddarperir mewn partneriaeth ag Uwchgyfrifiadura Cymru a'n partneriaid allanol.

"Mae'n hysbys bod AI heddiw yn tanategu ystod eang o weithgareddau, o ddarganfod tonnau disgyrchol i ddatgelu canser y fron. Bydd ein myfyrwyr yn cyfrannu at y datblygiadau cyffrous hyn drwy brosiectau ymchwil o'r radd flaenaf, sy'n ymdrin â seryddiaeth a ffiseg gronynnau sylfaenol; y gwyddorau iechyd a chlinigol; a syniadau newydd yn y gwyddorau mathemategol, ffisegol a chyfrifiadureg.

"Hyfforddais fel ffisegwr gronynnau, felly rwy'n hynod falch y byddwn yn gallu dod ag ymchwil a gynhelir mewn cyfleusterau gwyddoniaeth mawr a ariennir gan STFC, megis y Gwrthdarwr Hadron Mawr ac Ymyriadur Laser yr Arsyllfa Tonnau Disgyrchol, ynghyd ag ymchwil ym meysydd meddygaeth a chyfrifiadureg, gan alluogi ein hymchwilwyr doethurol i gael effaith ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a diwydiannau."

Bydd y prosiect UKRI yn creu 1,000 PhD newydd i ysgogi datblygiad AI. Byddant yn gweithio gyda 300 o bartneriaid prosiect sy'n buddsoddi £78 miliwn o arian parod neu gyfraniadau mewn nwyddau, ac mae'r prifysgolion partner yn ymrwymo £23 miliwn pellach, sy'n gyfanswm o fwy na £100 miliwn.

Meddai'r Ysgrifennydd Busnes, Greg Clark: "Mae'r Deyrnas Gyfunol wedi bod yn wlad o arloeswyr erioed, a bydd pecyn heddiw o sgiliau AI a buddsoddi mewn doniau yn helpu i feithrin doniau cenedlaethol a rhyngwladol blaenllaw i sicrhau ein bod yn cynnal ein henw da byd-eang mewn ymchwil a datblygu.

"Mae gan ddeallusrwydd artiffisial botensial mawr i gynyddu cynhyrchiant a gwella pob diwydiant yn ein heconomi, o wneud diagnosis o glefydau yn fwy effeithiol i adeiladu cartrefi clyfar. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn dangos ein Strategaeth Ddiwydiannol fodern ar waith, gan fuddsoddi mewn sgiliau a doniau i yrru swyddi tra medrus, twf a chynhyrchiant ar draws y Deyrnas Gyfunol."

Bydd y buddsoddiad yn cynnal piblinell o ddoniau ac yn sicrhau bod y Deyrnas Gyfunol yn flaenllaw o hyd ym maes technolegau newydd, gan gefnogi ymrwymiad Bargen Sector Deallusrwydd Artiffisial y Llywodraeth.

Meddai Prif Weithredwr Ymchwil ac Arloesi yn y Deyrnas Gyfunol, yr Athro Syr Mark Walport: "I gynnal ei harweinyddiaeth mewn deallusrwydd artiffisial, bydd angen cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr, arweinwyr busnes ac entrepreneuriaid â sgiliau newydd ar y Deyrnas Gyfunol. Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y byd academaidd a diwydiant, bydd y canolfannau a gyhoeddwyd heddiw yn darparu'r seiliau ar gyfer arweinwyr y dyfodol."

Y canolfannau eraill a gyhoeddwyd yw:

 • Canolfan AI UKRI ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Deallusrwydd Artiffisial Sylfaenol, Coleg Prifysgol Llundain (UCL);
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Systemau Gofal Iechyd a Alluogir gan Ddeallusrwydd Artiffisial, UCL;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Amgylcheddol: Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy, Prifysgol Caerwysg;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Prosesu Iaith Naturiol, Prifysgol Caeredin;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial a Cherddoriaeth, Queen Mary, Prifysgol Llundain; 
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Technolegau Iaith a Lleferydd a'u Cymwysiadau, Prifysgol Sheffield;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Gofal Iechyd, Coleg Imperial, Llundain;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial Atebol, Cyfrifol a Thryloyw, Prifysgol Caerfaddon;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Peirianyddol ar gyfer Dyfeisiau a Systemau Nanoelectronig, Prifysgol Southampton;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial Biofeddygol, Prifysgol Caeredin;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Cyfryngau Deallusrwydd Artiffisial Cymdeithasol (SOCIAL), Prifysgol Glasgow;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial Rhyngweithiol, Prifysgol Bryste;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Cymhwyso Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Astudio Risgiau Amgylcheddol (AI4ER), Prifysgol Caergrawnt;
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial Diogel a Dibynadwy, Coleg y Brenin Llundain; a,
 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Gofal a Diagnosis Meddygol, Prifysgol Leeds.