Technoleg yn helpu i roi'r atebion i ddisgyblion mewn gweithdy arloesol yn y Brifysgol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae disgyblion llawn dychymyg wedi bod yn meddwl am ffyrdd arloesol o fynd i'r afael รข materion cymdeithasol dybryd mewn digwyddiad allgymorth a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Drwy gydol y prosiect wythnos o hyd, gwnaeth 250 o ddisgyblion o Ysgol Cefn Hengoed ac Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn Abertawe, Ysgol Cefn Saeson yng Nghastell-nedd ac Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd yn Llanelli, weithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu syniadau. 

600 x 338

Disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn cymryd rhan yn y gweithdy ym Mhrifysgol Abertawe 

Roedd y prosiect yn rhan o genhadaeth barhaus yr elusen addysgol, The Transformation Trust, i gyflwyno cyfleoedd newydd i bobl ifanc ledled y wlad. Mae'n trefnu gweithdai gyda'r cawr technegol, DELL, i roi'r cyfle i bobl ifanc ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf mewn cyfleusterau prifysgol.

Dyma'r tro cyntaf i'r rhaglen Powering Transformation ymweld â phrifysgol yng Nghymru, a gwelwyd disgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn gweithio mewn timau i gymryd rhan mewn heriau datrys problemau gan ddefnyddio technoleg. Roedd myfyrwyr o Brifysgol Abertawe'n arwain y gweithgareddau. 

Dell Workshop boy Cafodd y gwahanol dimau gyfle i gyflwyno eu syniad i banel o feirniaid a'u cyd-ddisgyblion mewn darlithfa ar ddiwedd pob sesiwn. 

Datblygwyd breichled gwrth-fwlio a wnaed o ddeunyddiau a ailgylchwyd, gan ddefnyddio'r un dechnoleg ag olrheiniwr ffitrwydd ymysg y prosiectau arloesol, yn ogystal â ffordd o ddefnyddio rhith-wirionedd i greu rhaglen hyfforddiant ar gyfer y lluoedd arfog. 

Dywedodd Arweinydd Technoleg Greadigol Ysgol Gatholig Esgob Vaughan, Maria Morgan: "Mae hyn wedi rhoi cyfle unigryw i'n disgyblion ni. Maen nhw'n cael cyfle i weld y tu mewn i brifysgol yn ogystal â defnyddio technoleg a gweithio gyda'i gilydd ar eu prosiectau. Mae pob un ohonynt wedi mwynhau cymryd rhan."

Ychwanegodd Pennaeth Blwyddyn 7, Kate Mainwaring, fod gan y 45 o ddisgyblion a aeth o'i hysgol hi alluoedd gwahanol ond roeddent i gyd yr un mor frwdfrydig.

Dywedodd un disgybl a gymerodd ran:“Roedd yn hwyl cyfuno ein syniadau a gweithio gyda phobl nad ydw i fel arfer yn siarad â nhw yn yr ysgol. Roedd yn dda dysgu sgiliau newydd a gwrando ar gyflwyniadau eraill hefyd.”

Dell Workshop Group 2

Pobl ifanc yn paratoi i gyflwyno eu syniad i fynd i’r afael â bwlio ar yr iard gan ddefnyddio breichled uwch-dechnoleg a wnaed o ddeunyddiau a ailgylchwyd.

Meddai David Evans, Cyfarwyddwr Dysgu Digidol Cefn Saeson:“Roedd y gweithdy’n adlewyrchu’r cwricwlwm newydd i Gymru, a chreodd y disgyblion eu hatebion eu hunain i faterion cymdeithasol gyda chefnogaeth ardderchog. Rwy’n credu bod dyheadau fy nisgyblion yn uwch yn sgil ymweld â’r Brifysgol.” 

Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cael mwy o bobl o grwpiau a chymunedau a dangynrychiolir i ymwneud ag addysg uwch. 

Dywedodd Rheolwr Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach y Brifysgol, Alice Davies: “Rydym yn gweithio gydag ysgolion mewn cymunedau lle nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn mynd i’r brifysgol, felly mae diwrnodau ymweld â’r campws a digwyddiadau cael rhagflas o bynciau’n rhan bwysig iawn o'r hyn rydym yn ei wneud.  Mae digwyddiadau o’r fath yn helpu disgyblion i ddychmygu eu hunain yn fyfyrwyr prifysgol yn y dyfodol.  

“Rydym yn falch iawn mai ni yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i weithio gyda DELL a’r Transformation Trust ac rydym wrth ein boddau’n gallu rhoi’r cyfle i ddisgyblion weld perthnasedd pwnc i’r byd go iawn, yn ogystal â meithrin sgiliau y bydd angen iddynt eu datblygu i gyflawni eu dyheadau yn y dyfodol.”