Sefydliad Ymchwil Peirianneg gwerth £35 Miliwn ar fin cael ei gwblhau

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Yr wythnos hon mae’r brics olaf wedi cael eu gosod yn eu lle ar gyfer Sefydliad Ymchwil peirianneg newydd ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Cynhaliwyd seremoni arbennig i nodi cam terfynol tuag at gwblhau’r cyfleuster £35 miliwn sydd â’r cyfleusterau diweddaraf, ac sy’n arbenigo mewn technolegau rhifyddol, prosesu a deunyddiau newydd.

Mae’r Sefydliad Arloesol ym maes Deunyddiau, Prosesu a Thechnolegau Rhifyddol (IMPACT) yn hwyluso ehangu pellach yng Ngholeg Peirianneg y Brifysgol, a bydd yn darparu gwaith ymchwil hanfodol, cydweithredol i gefnogi’r diwydiant peirianneg ar lefel leol a byd-eang.

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Brifysgol Abertawe, gyda £17.4 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn anerchiad croesawu gan Andrew Rhodes, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, gosodwyd y brics olaf yn eu lle ym mhresenoldeb cynrychiolwyr o’r Coleg, staff IMPACT, gwesteion o Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a disgyblion o Ysgol Gyfun Treforys.

600 x 400

Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Treforys yn cynnal ymrwymiad y Coleg i ymgysylltu ag ysgolion trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd gosod brics ar y safle, ar y cyd â’r Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yn y Coleg, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr ar IMPACT, a chynrychiolwyr o WEFO.

Mae gan y prif gontractwr, Kier Construction Western & Wales, raglen ymgysylltu sefydledig gydag ysgolion, ac maent wedi defnyddio’r safle yn fenter ddysgu i archwilio’r amrywiol rolau yn y diwydiant adeiladu.

Mae disgwyl i IMPACT gael ei lansio’n swyddogol yn ddiweddarach eleni, a bydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer cydleoli diwydiant mewn prosiectau ar y cyd i ddatblygu deunyddiau, cynnyrch a phrosesau newydd y gellir eu defnyddio ar draws y sector peirianneg.

Dywedodd Andrew Rhodes, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe:

“Mae IMPACT yn enghraifft arall o Brifysgol Abertawe yn arwain ym maes Peirianneg – bydd y cyfleuster modern hwn, sydd ymhlith y gorau yn y byd, yn darparu amgylchedd ymchwil trawsffurfiannol ar gyfer cydweithio rhwng academyddion a diwydiant ar dechnoleg newydd yn y dyfodol. Mae gosod y fricsen olaf yn ei lle yn foment gyffrous, wrth i ni symud yn nes at agor yr adeilad yn ddiweddarach eleni.”

600 x 400

Dywedodd Howard Monsen, Uwch-reolwr Prosiect Kier:

“Mae’r seremoni heddiw yn nodi cwblhau’r gwaith adeiladu ar ffabrig adeilad IMPACT, a luniwyd yn benodol ar gyfer Prifysgol Abertawe. Mae cyrraedd y fan hon wedi galw am waith caled a chefnogaeth gan lawer o bobl, ac mae hefyd wedi darparu cyfleoedd niferus ar ffurf profiad gwaith a lleoliadau. Mae cefnogi rhaglenni prentisiaeth yn hanfodol i bobl ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa. Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd hyfforddiant ar y safle a’r profiad a’r dysgu a ddaw yn sgîl hynny. Rydym ni’n gweithio gyda’n timau cadwyn gyflenwi ac ar y safle i ddarparu cyfleoedd o’r fath, ac rydym wedi gweld llawer o bobl ifanc yn gwneud cynnydd mewn gyrfaoedd adeiladu addawol.

Mae rhoi’r fricsen olaf yn ei lle yn y seremoni heddiw yn wir yn sefyll am flociau adeiladu’r dyfodol, a hynny o ran y rhai a fu’n ymwneud â’r prosiect adeiladu hyd yma, a hefyd y rhai a fydd yn mwynhau’r cyfleusterau newydd gwych hyn yn y dyfodol.”

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr IMPACT:

“Mae’r garreg filltir bwysig hon yn y gwaith adeiladu yn nodi’r cyfnod olaf tuag at agoriad swyddogol datblygiad a fydd o’r radd flaenaf, ac yn darparu sylfaen ar gyfer twf parhaus y Coleg Peirianneg ar lefel fyd-eang. Bydd IMPACT yn darparu amgylchedd amlddisgyblaeth trawsffurfiannol, effaith uchel, lle gall diwydiant ac academia gydweithio’n agos ym maes ymchwil a datblygu deunyddiau a pheirianneg lefel uwch.

Rydym ni’n gyffrous ein bod gam yn nes at lansio cyfleuster a fydd yn denu’r ymchwilwyr gorau, o bob rhan o’r byd, i weithio gyda’r brifysgol a diwydiant.”