Prifysgol Abertawe yn cadw ei lle ymhlith prifysgolion gwyrddaf y DG

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cadw ei lle yn y 10 uchaf o brifysgolion gwyrddaf y DU.

green leagueMae Cynghrair Prifysgolion People and Planet, a gyhoeddir gan y Guardian, wedi datgelu bod ymrwymiad y Brifysgol i faterion amgylcheddol yn golygu bod y Brifysgol wedi cadw ei lle yn y 9fed safle, ac wedi’i choroni’n Brifysgol wyrddaf yng Nghymru. 

Mae Cynghrair Prifysgolion Pobl a'r Blaned yn rhoi dosbarthiadau arddull gradd i Brifysgolion y DU yn seiliedig ar eu rheolaeth a'u perfformiad amgylcheddol a moesegol. Mae'r safle o bwys gan fod myfyrwyr am i'r brifysgol y maent yn ei dewis fod yn sefydliad 'cynaliadwy'. 

Barnwyd bod Abertawe yn sefydliad o'r radd flaenaf ar ôl ennill marciau llawn yn y categorïau archwilio a rheoli amgylcheddol, categorïau rheoli carbon ac ynni. 

Sgoriodd yn uchel hefyd am ei: 

• Pholisi amgylcheddol

• Staff cynaliadwy

• Bwyd cynaliadwy

• Gwastraff ac ailgylchu 

Dywedodd yr Is-ganghellor, Paul Boyle, ei fod wrth ei fodd bod Abertawe wedi gallu cynnal ei lle er gwaethaf cystadleuaeth gynyddol. 

Meddai: “Mae ein safle fel y Brifysgol Wyrddaf yng Nghymru a 9fed yn y DG allan o 154 o sefydliadau addysgol yn rhywbeth y bydd ein staff, ein myfyrwyr a'n ffrindiau yn falch iawn ohono. 

“Mae pobl ifanc - gan gynnwys ein myfyrwyr - yn gynyddol ymwybodol o'r angen i sefydliadau addysgol gymryd camau gwirioneddol i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r amgylchedd, hinsawdd y Ddaear ac effaith fyd-eang ein gweithredoedd. 

“Rydym i gyd yn falch bod Prifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod am gymryd yr awenau ar ran cenedlaethau'r dyfodol, ac rydym yn parhau i fod yn gwbl ymroddedig i nid yn unig i leihau ein heffaith negyddol ond hefyd i wneud y gorau o'n heffeithiau cadarnhaol ar yr amgylchedd a chymdeithas.” 

Ychwanegodd Dr Heidi Smith, Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff y Brifysgol: “Mae cynnal ein safle yn y 10 uchaf yn dangos pa mor galed y mae ein staff a'n myfyrwyr yn gweithio tuag at nod cyffredin. 

“Rydym yn falch iawn bod y dull arloesol a fabwysiadwyd gennym o ymgorffori cynaliadwyedd ar draws y Brifysgol yn talu ar ei ganfed.”