Prifysgol Abertawe yn arloesi ym maes y Gymraeg

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi lansio cwrs gradd Cymraeg amlddisgyblaethol newydd - y cyntaf o’i fath - a fydd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau dysgu ym meysydd polisi, y gyfraith a chynllunio ieithyddol, gyda'r Gymraeg fel canolbwynt.

Bydd y cwrs BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi, a fydd ar gael i’w astudio o fis Medi 2019, yn cynnig cyfle i fyfyrwyr israddedig astudio materion cyfoes megis:

  • Hawliau iaith yng Nghymru
  • Statws cyfreithiol y Gymraeg
  • Yr iaith a chymdeithas
  • Y Gymraeg, datganoli a’r gyfraith
  • Rôl y Gymraeg mewn addysg
  • Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg
  • Y Gymraeg yn y gweithle

Cafodd y cwrs ei lansio’n swyddogol yn Nhŷ Hywel heddiw, dydd Gwener 31 Mai, yng nghwmni Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts.

600 x 312

Yr Athro Gwynedd Parry, Aled Roberts a Dr Rhian Jones yn lansiad y cwrs Cymraeg newydd.

Wrth i ymateb i lansio’r cwrs, dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg: “Rydym yn falch iawn fod Prifysgol Abertawe wedi mynd ati i ddatblygu’r cwrs hwn. Mae galw am bobl ifanc all gynnig syniadau newydd o ran cynllunio ieithyddol, gyda’r cefndir academaidd i roi sail gadarn i’w canfyddiadau. Byddwn yn gobeithio hefyd y bydd graddedigion y cwrs hwn yn gallu cynnig arweiniad allweddol i’r nifer cynyddol o sefydliadau cyhoeddus sy’n gweithredu’r safonau.”  

Meddai Dr Rhian Jones, Pennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r radd newydd yn gymhwyster sy'n ymateb i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gofynion cyflogwyr ac adborth gan ddisgyblion ysgol. Mae galw sylweddol am raddedigion sy’n deall materion fel cynllunio ieithyddol ac egwyddorion rheoleiddio yng nghyd-destun y Gymraeg mewn nifer helaeth o sectorau. Bydd y cwrs yn rhoi pwyslais cryf ar gyflogadwyedd ac ar baratoi myfyrwyr ar gyfer y gweithle. Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiol gyfleoedd i ennill profiad gwaith a gall myfyrwyr hefyd ddewis treulio  blwyddyn mewn gwaith, gan ddilyn y cwrs dros bedair blynedd.”

Oherwydd natur amlddisgyblaethol y radd, bydd y cwrs ar gael i ymgeiswyr nad ydynt o reidrwydd wedi gwneud y Gymraeg fel pwnc Safon Uwch, ond sydd wedi astudio pynciau perthnasol eraill trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd yr Athro Gwynedd Parry o Adran y Gymraeg: “Er mai’r Gymraeg yw’r canolbwynt a’r cyfrwng, ceir o fewn y radd y cyfle i werthfawrogi safbwyntiau rhyngwladol hefyd.  Mewn modiwl fel ‘Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol’, rhoddir sylw i weithgareddau'r Cenhedloedd Unedig ac i offerynnau Cyngor Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd. 

“Dyma gwrs gradd unigryw yn ei gyfuniad o elfennau amlddisgyblaethol a rhyngwladol sydd yn rhoi’r sylfaen gorau ar gyfer cyfleoedd gyrfa ym maes cynllunio ieithyddol, a’r cyfan, wrth gwrs, trwy gyfrwng y Gymraeg.”