Gall trap pryfed newydd arbed miliynau o bunnoedd o niwed i gyrsiau golff

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae cwmni biotechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe, Bionema, wedi lansio cynnyrch sy'n gallu dal chwilod y mae eu larfau'n gyfrifol am wneud difrod gwerth miliynau o bunnoedd i laswellt.

BeetlesAttraMae adroddiad ymgynghori gan ADAS wedi cyfrifo bod cynrhon y chwilod yn achosi cost economaidd hyd at £85 miliwn y flwyddyn i gyrsiau golff yn y DU  – o incwm a gollir a'r costau o atgyweirio difrod. Nododd yr adroddiad hefyd fod difrod y plâu yn effeithio ar 40% o gaeau rasio, ac y gallai'r incwm hwnnw a gollir arwain at gyfanswm o £605,000 i bob cae.

Dyluniwyd trap BeetlesAttra® Bionema i ddenu a dal y chwilod  (Phyllopertha horticola a/neu Hoplia philanthus) y mae eu cynrhon yn bwyta gwreiddiau'r glaswellt, gan achosi difrod i lawntiau a glaswellt a gadael mannau melynaidd sy'n amlwg iawn.

Dr Minshad Ansari yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch naturiol i amddiffyn cnydau rhag difrod gan bryfaid a lleihau'r defnydd o blaladdwyr synthetig. Dywedodd Dr Ansari, "Mae llawer o blaladdwyr cemegol traddodiadol y mae gofalwyr lawntiau wedi dibynnu arnynt yn y gorffennol eisoes wedi'u galw'n ôl oherwydd eu heffaith ar iechyd dynol a'r amgylchedd."

Mae'r trap BeetlesAttra® yn dal chwilod mewn oed, gan atal plâu rhag atgynhyrchu, ac mae'n arbed costau posibl o reoli'r chwilod yn hwyrach yn y flwyddyn. Maen nhw'n ddiogel, yn hawdd eu defnyddio, yn ddiwenwyn ac mae modd eu hailddefnyddio, gan dargedu plâu penodol i osgoi niweidio pryfed sydd o fantais."

Mae'r trapiau'n gweithio drwy ddefnyddio hylif abwyd wedi'i wneud o rinflasau naturiol o blanhigion sy'n ddeniadol iawn i chwilod. Yn ôl canlyniadau arbrofol gan Bionema, roedd y trapiau a oedd â chyfuniad o gyfansoddion hanfodol naturiol yn fwy effeithiol wrth ddenu nifer uwch o chwilod na thrapiau traddodiadol eraill.

Dywedodd Dr Ansari,"Mewn profion diweddar, gosodwyd trapiau BeetlesAttra® ar gyrsiau golff ac mewn planhigfeydd mewn coedwigoedd. Mewn llai na phedair wythnos, cafodd miloedd o chwilod eu dal. Mae hyn yn dangos y potensial i ddefnyddio dulliau dal chwilod ar raddfa fawr heb fod angen defnyddio pryfleiddiadau cemegol."

Mae BeetlesAttra® bellach ar gael i ofalwyr lawntiau, gofalwyr tir a thirlunwyr yn y DU a'r UE drwy ddosbarthwyr ymroddedig a Bionema.

Bionema