Cyhoeddi’r Athro Paul Boyle yn Is-ganghellor newydd Prifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi penodiad yr Athro Paul Boyle fel ei His-ganghellor newydd. Ar hyn o bryd, mae’r Athro Boyle yn Is-ganghellor ac yn Llywydd ar Brifysgol Caerlŷr.

Cadarnhawyd y penodiad hwn mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Prifysgol Abertawe heddiw (dydd Mawrth 5 Mawrth), gan ddilyn proses recriwtio fyd-eang a ddechreuodd wedi i'r Is-ganghellor, yr Athro Richard B. Davies, gyhoeddi mis Medi diwethaf o’i fwriad i ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd 2018/19. Yn ogystal â'r cyfweliad terfynol, roedd y broses penodi trylwyr yn cynnwys trafodaethau gydag academyddion, cydweithwyr gwasanaethau proffesiynol, myfyrwyr a rhanddeiliaid - gyda phob un ohonynt yn chwarae rhan ym mhenderfyniad terfynol y panel.

Professor Paul Boyle Meddai Syr Roger Jones, Cadeirydd y Cyngor: “Mae’n newyddion gwych bod yr Athro Boyle ddod yn Is-ganghellor ar Brifysgol Abertawe yn ymddeoliad yr Athro Richard B. Davies a gynlluniwyd ar gyfer diwedd y flwyddyn academaidd hon. Daw Paul â chyfoeth o brofiad ar y lefel uchaf, gyda'i gyflawniadau yng Nghaerlŷr yn cynnwys cynnydd cyllidol a chyfeiriadau at waith ymchwil y Brifysgol, buddsoddiad ym mhrofiad myfyrwyr ac eirioli cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hefyd yn gyn-Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ac yn aelod o fwrdd Prifysgolion y DU. Hyderaf y bydd Prifysgol Abertawe yn mynd o nerth i nerth o dan ei arweiniad, bydd y brifysgol yn adeiladu ar ei chryfderau ac yn cyflawni pethau rhagorol yn y dyfodol.”

Meddai’r Athro Boyle (chwith): “Rwyf ar ben fy nigon i fod yn ymuno â Phrifysgol Abertawe wrth iddi nesáu tuag at ei chanmlwyddiant yn 2020. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i fod yn Is-ganghellor a Llywydd ar Brifysgol Caerlŷr, ond teimlaf mai dyma’r amser iawn i mi ymgymryd â her newydd. Mae cymaint wedi ei gyflawni yn Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y campws newydd, twf yn niferoedd myfyrwyr, ac esgyn safleoedd mewn nifer o dablau cynghrair pwysig. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â staff a myfyrwyr i adeiladu ar y llwyddiant hwn. Ar nodyn personol, mae'n wych cael dychwelyd i'r Brifysgol lle dechreuais fy ngyrfa academaidd ac, ar ôl tyfu lan ar yr arfordir dwyreiniol Lloegr, rwy'n edrych ymlaen at fod yn ôl ger y môr!"