Cwmni biodechnoleg, Bionema, o Brifysgol Abertawe'n codi £180,000 ar gyfer ei ddatblygiadau bioblaladdwyr parhaus

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Bionema Ltd, sef cwmni biodechnoleg, wedi cyhoeddi ei bod wedi cwblhau buddsoddiad ecwiti gwerth £180,000, dan arweiniad buddsoddwyr preifat gyda chyd-fuddsoddiad o Fanc Datblygu Cymru.

Mae'r cwmni biodechnoleg sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe’n arbenigo yn y gwaith o ddatblygu a gwerthu bioblaladdwyr yn y sector bwyd-amaeth. Defnyddir y buddsoddiad i ddatblygu bioblaladdwyr arloesol a fydd yn lleihau'n sylweddol yr angen am blaladdwyr cemegol wrth reoli plâu sy’n achosi difrod i gnydau.

Amcangyfrifir bod plâu’n achosi difrod gwerth mwy na £50 biliwn i gnydau ar draws y byd bob blwyddyn. Mae cynnyrch biobryfleiddiaid yn lladd plâu niweidiol sy'n achosi difrod i gnydau, mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, sy'n gadael ffrwythau a llysiau heb weddillion cemegol ynddynt. Mae ymchwil i'r farchnad yn rhagweld y bydd y farchnad bioblaladdwyr werth mwy na $6.4 biliwn erbyn 2023.

Mae'r buddsoddiad ychwanegol hwn yn cyflymu'r broses o ddatblygu'r cynnyrch yn barhaus a chofrestriad rheoleiddiol. Mae eisoes gan Bionema nifer o gynnyrch yn y farchnad ac mae'n bwriadu lansio ei gynnyrch biobryfleiddiad erbyn 2021.

Dywedodd Dr Minshad Ansari, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema:

"Rydym yn falch iawn bod Banc Datblygu Cymru, buddsoddwyr preifat, a'n buddsoddwr preifat tramor yn cydnabod ein potensial a'n cyflawniadau hyd yn hyn, wrth i ni fanteisio ar awydd y diwydiant i leihau ei ddibyniaeth ar blaladdwyr cemegol gydag atebion diogel a chynaliadwy. Bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn yn cyflymu'r broses o ddatblygu'r cynnyrch i fanteisio i'r eithaf ar y farchnad bioblaladdwyr sy'n tyfu."

Dywedodd Mr Richard Salvage, dyn busnes entrepreneuraidd ym maes Biodechnoleg sydd wedi sefydlu cwmnïau mewn meysydd cysylltiedig, a fuddsoddodd yn y rownd hon:

"Rydym yn credu'n gryf yn y potensial i frwydro yn erbyn plâu sy'n achosi difrod i gnydau gyda chynnyrch naturiol. Rydym felly'n hynod falch o fuddsoddi yn Bionema gyda'i ddatblygiad technoleg ar gyfer y dyfodol."

Meddai Mr Karl Wills, Partner Rheoli yn KMCE, ac entrepreneur cyfresol a fuddsoddodd yn y rownd hon hefyd:

"Mae Bionema wedi datblygu ateb naturiol a fydd yn brwydro yn erbyn plâu sy'n achosi difrod difrifol i gnydau. Dyma ddyfodol y diwydiant diogelu cnydau, wrth i wir natur bŵer micro-organebau naturiol ddod i'r amlwg a llenwi'r bwlch lle mae plaladdwyr cemegol wedi'u gwahardd.

Dywedodd Dr Phil Barnes, Swyddog Gweithredol Buddsoddi ym Manc Datblygu Cymru:

"Byddai'r buddsoddiad yn galluogi Bionema i ddatblygu ei gynnyrch a manteisio ar y galw cynyddol am fwyd organig. "Rydym wedi datblygu pecyn buddsoddi i Bionema a fydd yn cefnogi'r ymchwil, y datblygiad a'r gwaith o fasnacheiddio cynnyrch biobladdaddwyr ar gyfer y sectorau garddwriaeth, mawn, tirwedd a choedwigaeth. Gyda thros 30 mlynedd o brofiad, dymunwn bob llwyddiant i Dr Ansari a'i dîm."

 Cynghorodd Rachel Hillier o Capital Law ar y cytundeb. Ychwanegodd:

"Roeddem wrth ein bodd o gynorthwyo Bionema gyda'r buddsoddiad cychwynnol hwn a fydd yn galluogi'r cwmni i fodloni'r galw cynyddol yn y farchnad am fioladdwyr gwyrdd."