Y Coleg, Prifysgol Abertawe - carreg filltir newydd

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dathlwyd carreg filltir ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe drwy gynnal seremoni gosod carreg gopa.

Daeth Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe a chynrychiolwyr o Brifysgol Abertawe; Navitas; Y Coleg, Prifysgol Abertawe; a’r datblygwr, St Modwen, a’r prif gontractwr, VINCI Construction UK, ynghyd i ddathlu cwblhau’r adeilad llety newydd i fyfyrwyr, sy’n un o ddau adeilad newydd ar gyfer y Coleg, Prifysgol Abertawe, sef menter ar y cyd rhwng y Brifysgol a Navitas.

Mae’r prosiect yn cynnwys  411 o ystafelloedd gwely, a bydd yn darparu llety ychwanegol o safon uchel ar y campws ysblennydd newydd yn y bae, gan ddod â nifer yr ystafelloedd i fyfyrwyr i oddeutu 2,500.

600 x 400

Llun:  Paul Lovegrove o Navitas; Sharon Davies-Smith o'r Coleg, Prifysgol Abertawe; Gareth Owen o St. Modwen; a'r Athro Iwan Davies o Brifysgol Abertawe'n gosod y garreg gopa ar adeilad llety Y Coleg, Prifysgol Abertawe. 

Cynhaliwyd seremoni gosod y garreg gopa o flaen yr Adeilad Academaidd newydd, sef yr ail o’r ddau brosiect adeiladu. Mae’r gwaith adeiladu ar y prosiect hwnnw hefyd yn mynd rhagddo’n dda, a bydd yn darparu cyfleuster addysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr, gan gyfoethogi’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd eisoes ar gael ar Gampws y Bae. 

Lleolir y prosiect mawr hwn, a oruchwylir gan y datblygwr arbenigol a’r arbenigwr mewn adfywio, St. Modwen, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, ar hen safle 65 BP yng Nghastell-nedd Port Talbot ac mae bellach yn un o’r cynlluniau economi wybodaeth mwyaf yn Ewrop. Nod datblygiad Campws y Bae yw darparu cyfleusterau i gyd-leoli busnesau amlwladol, bach a chanolig ar yr un safle â chyfleusterau academaidd, myfyrwyr ac ymchwil.

Mae’r prosiectau presennol yn parhau â’r berthynas waith hirsefydlog rhwng y partneriaid sy’n cydweithio ar Ddatblygiad Campws y Bae.

Meddai Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Eiddo St. Modwen – Cymru a Gorllewin Lloegr, partner datblygu Campws y Bae Prifysgol Abertawe:

“Mae Campws y Bae yn un o’n datblygiadau blaenllaw yn y DU.  Rydym yn hynod falch o’n partneriaeth ddatblygu hirdymor â Phrifysgol Abertawe a’n rôl barhaus wrth helpu’r Brifysgol i wireddu ei gweledigaeth i ddod yn sefydliad addysgol o safon fyd-eang. 

Ar ôl cwblhau cam cyntaf y prosiect, sy’n cynnwys dros filiwn o droedfeddi sgwâr ar gyfer gweithgarwch academaidd a hamdden ar y campws, bydd darparu’r ddau adeilad newydd hyn yn cryfhau ymhellach y bartneriaeth deng mlynedd o hyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas. Mae hefyd yn mynd â’r Brifysgol gam yn nes at wireddu ei huchelgeisiau byd-eang.”

Meddai’r Athro Iwan Davies, Uwch-ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:

“Mae’n bleser gennym fod yma yng nghwmni ein partneriaid yn y fenter ar y cyd, Navitas, i groesawu’r garreg filltir newydd hon yn y prosiect gyda St. Modwen a VINCI Construction UK.

"Bydd y prosiect cyffrous hwn yn cryfhau ein partneriaeth deng mlynedd â Navitas ymhellach. Bydd hefyd yn helpu'r Brifysgol i gyflawni  ethos cryf o 'Un Abertawe' ar gyfer integreiddio myfyrwyr, sy'n adlewyrchu ein hyder yn eu model busnes, eu cyrhaeddiad byd-eang a'r uchelgais i dyfu a rennir.

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd y prosiect hwn yn helpu Prifysgol Abertawe, ar y cyd â'i phartner Navitas, i ddarparu llwybr amgen i fywyd prifysgol ar gyfer myfyrwyr. Gyda'n gilydd, byddwn yn parhau i alluogi myfyrwyr i ddod i Abertawe o bob cwr o'r byd."

Meddai Paul Lovegrove o Navitas:  

"Mae heddiw yn nodi carreg filltir gyffrous yn ein prosiect i ddatblygu adeilad academaidd pwrpasol a phreswylfa o’r radd flaenaf. Mae'n arwydd o gynnydd ein gweledigaeth i wella ein henw rhyngwladol ac i adeiladu ar 10 mlynedd o ragoriaeth gyda'n gilydd. Rydym yn falch o allu bod yn rhan o'r fenter hon a fydd yn cynyddu ein gallu i gydweithio er mwyn creu llwybr didrafferth i addysg uwch ar gyfer myfyrwyr.”

Meddai Russell Flowers, Cyfarwyddwr Rhanbarthol VINCI Construction UK:

"Roedd yn gyfle gwych i ddathlu cwblhau'r adeilad drwy gynnal seremoni gosod y garreg gopa ar do'r breswylfa cyfnod 2A. Mae VINCI Construction UK yn falch o'n cyfraniad at Gampws y Bae ers 2011, ac rydym wrth ein boddau'n datblygu adeilad academaidd newydd Navitas, ynghyd â'r bloc preswyl newydd â 411 o ystafelloedd gwely ar gyfer St Modwen a Phrifysgol Abertawe. Rydym yn disgwyl i'r ddau gael eu cwblhau yn ddiweddarach eleni. “

Mae VINCI yn edrych ymlaen at barhad eu perthynas hirdymor â St Modwen a Phrifysgol Abertawe ar brosiectau eraill yn y dyfodol."

600 x 400

Llun:  James Andrew a Paul Norman o VINCI Constructions UK yn cyflwyno’r tryweli seremonïol i Gareth Owen o St. Modwen a’r Athro Iwan Davies o Brifysgol Abertawe