Prifysgol Abertawe yn ennill y safon uchaf posib ar gyfer dysgu ac addysgu

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill safon aur, y safon uchaf posib, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (TEF) cenedlaethol, gan gadarnhau ei safle fel un o brifysgolion gorau’r Deyrnas Gyfunol.

Mae’r canlyniad yn rhoi Abertawe mewn grŵp bach o brifysgolion a all hawlio eu bod yn wirioneddol elît, am eu bod yn cyrraedd safon uchel ar gyfer ymchwil a rhagoriaeth addysgu.

Daw’r canlyniad lai nag wythnos ar ôl i Abertawe godi i safle 31 o holl brifysgolion y Deyrnas Gyfunol yn The Guardian University Guide 2019, y safle uchaf o brifysgolion Cymru.

Mae TEF yn fenter llywodraeth y Deyrnas Gyfunol, a'i nod yw cydnabod, gwobrwyo a gwella dysgu ac addysgu rhagorol mewn sefydliadau addysg uwch ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae hefyd yn ceisio rhoi gwybodaeth glir a dealladwy i fyfyrwyr am ble mae'r addysgu gorau ar gael a ble mae myfyrwyr yn ennill y canlyniadau gorau.

Caiff prifysgolion eu hasesu gan banel annibynnol TEF o academyddion, myfyrwyr, arbenigwyr addysg a chyflogwyr ar eu perfformiad mewn tri maes eang: ansawdd addysgu, amgylchedd dysgu a deilliannau myfyrwyr - ac i gyrraedd safon aur, mae angen tystiolaeth o ddarpariaeth ragorol ym mhob un.

Professor Peter Dunstan teaching male and female physics students

Nododd adborth y panel fod myfyrwyr o bob cefndir ym Mhrifysgol Abertawe yn cyflawni canlyniadau rhagorol yn gyson, a bod tystiolaeth glir o gefnogaeth bersonol o ansawdd uchel ar gyfer dysgu myfyrwyr, gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a gofal bugeiliol.

Nodwyd hefyd lefelau rhagorol bodlonrwydd myfyrwyr, gyda chymorth academaidd i fyfyrwyr amser llawn yn uwch na meincnod Abertawe. Mae cyfraddau dilyniant i gyflogaeth dra medrus neu astudiaethau pellach hefyd yn uwch na meincnod Abertawe.

Mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi'i chydnabod am:

• strategaeth cyflogadwyedd glir â lefelau uchel iawn o ymgysylltu â chyflogwyr a chyrff proffesiynol;

• cynllun cyrsiau ac arferion asesu sy'n rhoi cyfleoedd dysgu difyr i fyfyrwyr, gan arwain at fyfyrwyr yn magu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi fwyaf;

• cryfder ac amrywiaeth partneriaethau rhwng staff a myfyrwyr;

• ymagwedd draws-ddisgyblaethol at ymchwil effeithiol sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang yn dylanwadu ar ddysgu ac addysgu;

• diwylliant cryf o wobrwyo a chydnabod addysgu ac integreiddio ag ymchwil ac ysgoloriaethau; ac

• adnoddau ffisegol a digidol neilltuol, gyda llawer o fuddsoddi i wella dysgu myfyrwyr.

Croesawodd y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer y canlyniad: "Mae'r safon aur hon yn adlewyrchu safon uchel yr addysgu a'r profiad rhagorol i fyfyrwyr a gynigir gan Abertawe, oll wedi'u hategu gan ein hymchwil a chyfleusterau o safon fyd-eang.

"Nododd canllaw diweddar The Guardian mai Abertawe yw'r brifysgol orau yng Nghymru a'i bod ymhlith y gorau yn y Deyrnas Gyfunol o ran rhagolygon cyflogadwyedd. Mae myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac mae ein strategaeth cyflogadwyedd yn paratoi ein graddedigion ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol. Rydym yn gweithio i ddatblygu eu hyder a'u cymeriad, ac yn eu helpu i baratoi ar gyfer bywyd da, yn ogystal â gyrfa dda.

"Mae’r safon aur hon yn dystiolaeth o ansawdd ein haddysgu, ac rwy'n hynod falch o'r holl academyddion sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau hyn."