Prifysgol Abertawe sydd wedi cyrraedd y safle uchaf o brifysgolion Cymru yn The Guardian University Guide 2019

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe unwaith eto wedi cyrraedd ei safle uchaf yn un o dablau cynghrair y Deyrnas Gyfunol, gan godi 14 lle i safle 31 allan o 121 o sefydliadau yn The Guardian University Guide 2019, y safle uchaf ymhlith prifysgolion Cymru.

Mae tablau cynghrair The Guardian, a gyhoeddwyd heddiw (29 Mai), yn canolbwyntio ar weithgareddau prifysgol sydd bwysicaf i bobl ifanc: ansawdd yr addysgu, bodlonrwydd myfyrwyr a chyflogadwyedd.

Mae'r canllaw, a gynhyrchir gan gwmni annibynnol, Intelligent Metrix, yn graddio prifysgolion yn ôl: gwariant y brifysgol fesul myfyriwr; cymhareb staff/myfyrwyr; rhagolygon gyrfa ar ôl graddio; graddau gofynnol ymgeiswyr er mwyn cael lle; sgôr gwerth ychwanegodd sy'n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â'u canlyniadau gradd terfynol; y gyfran o fyfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau; a pha mor fodlon y mae myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar eu cyrsiau, o'u chymharu â'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae'r gyfran o fyfyrwyr sy'n fodlon ar eu cwrs wedi cynyddu'n sylweddol, gydag Abertawe bellach yn safle 13 yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r tabl hefyd yn cadarnhau Prifysgol Abertawe fel arweinydd yn y sector yng Nghymru, ac yn un o'r 20 o brifysgolion gorau yn y Deyrnas Gyfunol (16) am gefnogi myfyrwyr i ennill canlyniadau cadarnhaol ar ôl graddio.

Swansea University students smiling and taking a selfie

Mae safleoedd pwnc hefyd yn dod gyda thabl cynghrair cyffredinol The Guardian, yn dangos sut mae'r prifysgolion yn perfformio ar draws 54 o feysydd astudio. Yn y tablau hyn, mae Abertawe yn ymddangos mewn 30 o feysydd pwnc, ac mae wedi cyrraedd safle uwch mewn hanner ohonynt. Mae 12 o feysydd pwnc yn ymddangos yn yr 20 uchaf, gyda 6 yn y 10 uchaf.

 • Nyrsio a Bydwreigiaeth – 2il
 • Troseddeg – 3ydd
 • Meddygaeth – 3ydd
 • Polisi Cymdeithasol – 7fed
 • Astudiaethau Americanaidd – 8fed
 • Peirianneg: Deunyddiau a Mwynau– 8fed
 • Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffilm – 11eg
 • Ffiseg – 13eg
 • Gwaith Cymdeithasol – 14eg
 • Peirianneg: Cyffredinol – 15fed
 • Gwleidyddiaeth – 17eg
 • Gwyddor Chwaraeon – 18fed

Mae rhai o'r meysydd pwnc hyn wedi codi nifer mawr o safleoedd i fyny'r tablau, gan ddangos cymaint y maent wedi gwella ac ansawdd eu darpariaeth. Yn benodol, mae Nyrsio yn yr 2il safle, gan ategu'i safle ymhlith y 100 gorau yn y byd yn Safleoedd Prifysgolion y Byd QS yn 2018; mae Troseddeg wedi codi 17 lled i'r 3ydd safle; ac mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe hefyd yn 3ydd yn y Deyrnas Gyfunol, y tu ôl i Rydychen a Chaergrawnt yn unig. Mae Ffiseg wedi gwella'n sylweddol mewn sawl metrig a ddefnyddir yn y tablau, gan godi 27 lle i safle 13. Mae Gwleidyddiaeth wedi codi 29 lle i safle 17, a'r Biowyddorau gododd fwyaf, 31 lle i safle 28. Mae gwelliannau nodedig pynciau eraill yn cynnwys:

 • Hanes – i fyny 17 lle i safle 33
 • Y Gyfraith – i fyny 11 lle i safle 29
 • Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffilm – i fyny 10 lle i safle 11
 • Saesneg – i fyny 10 lle i safle 37

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Rwy'n hynod falch o weld Abertawe'n cael ei chydnabod unwaith eto am ei rhagoriaeth, gan gyrraedd y safle uchaf ymhlith prifysgolion Cymru yn The Guardian University Guide heddiw. Mae'r cyflawniad neilltuol hwn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol, ac mae'n dystiolaeth o'n perfformiad gwell a'n henw da cynyddol am ddarparu addysgu, ymchwil, bodlonrwydd myfyrwyr a rhagolygon gyrfa o'r ansawdd uchaf i'n graddedigion.

"Mae ein pynciau'n gwella, a gallwn frolio rhai sydd ymhlith y gorau yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r canllaw hwn yn glir: gall Prifysgol Abertawe sicrhau bodlonrwydd myfyrwyr – rydym yn safle 13 yn y Deyrnas Gyfunol; ac rydym yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer cyflawni eu nodau gyrfaol yn y dyfodol – safle 16 yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r myfyrwyr sy'n astudio yma yn mwynhau'r profiad, yn cael eu hysbrydoli ac maent yn cyflawni.

"Ar y cyd â'n graddau cyson dda mewn arolygon a thablau cynghrair annibynnol eraill, mae hyn yn dangos bod Prifysgol Abertawe ar i fyny ac yn magu enw da yn gyflym am ragoriaeth ryngwladol."