Prifysgol Abertawe'n dathlu Mis Hanes LGBT

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Trwy gydol mis Chwefror, bydd Prifysgol Abertawe'n cydnabod Mis Hanes LGBT drwy gynnal ystod o ddigwyddiadau am ddim, sy'n agored i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Nod Mis Hanes LGBT, a sylfaenwyd gan yr elusen Schools OUT ac sy'n cael ei ddathlu yn y Deyrnas Unedig ym mis Chwefror, yw dathlu bywydau a chyflawniadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, yn y gorffennol ac yn y presennol.

Mae digwyddiadau eleni'n cynnwys:

LGBT History Month 2018Stondinau Gwybodaeth: 1Chwefror, 12:30pm-1:30pm, Cyntedd Tŷ Fulton (Campws Parc Singleton) a Derbynfa Peirianneg (Campws y Bae)
Dysgwch ragor am bobl LGBT o hanes ac am gydraddoldeb LGBT+ ym Mhrifysgol Abertawe yn ein stondinau gwybodaeth dros dro am ddim a sgwrsiwch ag aelodau o'r Rhwydwaith Staff LGBT+ a'r Rhwydwaith Cynghreiriad.

Noson Adrodd Storïau LGBT: Nos Wener, 16 Chwefror, 7:30pm-10:30pm, Mozarts Abertawe
Ni yw'r storïau a ddywedwn am ein hunain, a'r caneuon a ganwn, y farddoniaeth a gyfansoddwn. Dewch i'n noson o storïau LGBT, rhannwch eich stori eich hun yn y sesiwn mic agored, a gwrandewch ar gerddoriaeth gan artistiaid LGBT lleol. Bydd hi'n noson hwylus a chyfeillgar a fydd yn gyfle i gael ein diddanu ac i ddod at ein gilydd i ddathlu ein hunain, ein hanes a'n bywydau. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Dangos y ffilm Battle of the Sexes: Nos Fawrth, 20 Chwefror, 7:30pm, Canolfan y Celfyddydau Taliesin
Enwyd y gêm denis ym 1973 rhwng y chwaraewr benywaidd gorau yn y byd, Billie Jean King (Emma Stone), a chyn-bencampwr y dynion a'r rhywiaethwr hunanhonedig, Bobby Riggs (Steve Carell), yn BATTLE OF THE SEXES, un o'r campau a welwyd gan y nifer mwyaf o bobl y degawd hwnnw. Mae'r ffilm yn olrhain achlysur arwyddocaol yn hanes LGBT, a chynrychiola her barhaus rhywiaeth yn y cyfryngau, chwaraeon a bywyd cyhoeddus. Am ragor o wybodaeth neu i brynu tocynnau, ewch i wefan Taliesin.

Seminar Gwrthwynebu Ystrydebu ar sail Rhywedd a Rhywioldeb: Dydd Mawrth, 27 Chwefror, 1pm-2pm, Adeilad Glyndŵr 231.
Rydym oll yn gwneud tybiaethau, amdanom ni ein hunain ac am bobl eraill, ond gall effaith ystrydebu ar sail rhywedd ar unigolion drwy gydol eu bywyd deimlo fel profiad personol ac yn locws anghydraddoldeb a chamwahaniaethu. Bydd y sesiwn bryfoclyd a deinamig hon yn cynyddu ymwybyddiaeth o effaith ystrydebu ac yn nodi ffyrdd syml o wrthwynebu hyn ym mywyd proffesiynol a phersonol. Mynediad am ddim, yn agored i bawb. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Arddangosfa Hanes Cymru Cwiar: trwy gydol mis Chwefror, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys arteffactau pobl LGBT enwog, a rhai llai enwog, y mae ganddynt gysylltiadau ag Abertawe, ac archwilia'r gwersi o'n gorffennol y gallwn eu defnyddio wrth weithredu yn y dyfodol. Mynediad am ddim, agored i bawb trwy gydol mis Chwefror.

Cyfres Blogio Mis Hanes LGBT: trwy gydol mis Chwefror, http://lgbtplusnetwork.swan.ac.uk
Yn cynnwys adolygiadau o lyfrau, ffilmiau a chyfryngau eraill, a storïau, myfyrdodau ac adroddiadau ar agweddau ar hanes a bywyd LGBT+, mae'r gyfres blogio yn eich gwahodd i ddarllen a mwynhau, dysgu a darganfod. Croesewir cyfraniadau a sylwadau. Alys Einion fydd y curadur. Cliciwch yma i anfon eich cyfraniad.

Meddai Dr Alys Einion, cyd-gadeirydd Rhwydwaith Staff LGBT+ Prifysgol Abertawe, "Rydym yn hynod falch bod Prifysgol Abertawe'n dathlu Mis Hanes LGBT mewn modd gweledol a chadarnhaol, gan godi baner yr enfys ar y ddau gampws ac ailbeintio ymyl y ffordd yn lliwiau'r enfys ar Gampws Parc Singleton. Yn yr hinsawdd gymdeithasol sydd ohoni, mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn dathlu ein hamrywiaeth fel cymuned y Brifysgol ac ein hymrwymiad i gynwysoldeb."