Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Abertawe glywed y cyhoeddiad heddiw (dydd Llun 20 Mawrth 2017) bod cyllid wedi'i gadarnhau ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Arfordir y Rhyngrwyd.

Wedi i’r Fargen Ddinesig gael ei llofnodi yn Stadiwm Liberty, ymwelodd y Prif Weinidog Theresa May â Champws y Bae Prifysgol Abertawe. Yn Ysgol Reolaeth y Brifysgol, galwodd y Prif Weinidog gyfarfod o arweinwyr o fyd busnes a diwydiant yng Nghymru i drafod Cynllun y Llywodraeth ar gyfer Prydain.

Swansea Bay City Region City Deal

Wrth groesawu'r cyhoeddiad heddiw, meddai'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae gan Ddinas-ranbarth Bae Abertawe hanes cyfoethog o arloesi.  Bydd y Fargen Dinas-ranbarth arloesol hon, sy'n werth £1.3bn, yn sicrhau bod arloesedd unwaith eto'n ffynnu, yn cael ei annog, ei wreiddio a'i fasnacheiddio er mwyn helpu i greu oes newydd o dwf a ffyniant, gan amrywio o ofal iechyd gwell i atebion i dlodi tanwydd a llwyth o fuddion cysylltiedig.

"Gwireddwyd y Fargen Ddinesig o ganlyniad i ymgysylltu mewn modd cadarnhaol a chydweithredol â'r sector cyhoeddus a'r sector preifat dan arweiniad Syr Terry Matthews.  Mae'r Brifysgol wedi cyfrannu'n helaeth at baratoi cynnig y Fargen Ddinesig ac mae'n edrych ymlaen at helpu i gyflawni'r prosiectau cyffrous a gaiff eu hariannu o ganlyniad.  Dyma gyfle ‘unwaith mewn oes’ sy'n cynnig prosiectau trawsnewidiol ar draws y rhanbarth cyfan ac rwy'n falch o'r ffordd mae Prifysgol Abertawe wedi ymateb.

"Mae'n rhaid i mi dalu teyrnged arbennig i arweinyddiaeth yr Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth  ac Is-lywydd y Brifysgol, sydd â chyfrifoldeb penodol am ddatblygu prosiectau strategol mawr.  Mae Marc wedi chwarae rôl allweddol wrth adeiladu tîm prosiect ac ysgogi datblygiad manwl y cynnig.

"Mae Arfordir y Rhyngwyd yn ymdrin â'r themâu a'r heriau cyffredinol a chysylltiedig o ynni, iechyd a lles a chyflymu economaidd, drwy harneisio pŵer rhwydweithiau digidol a sylfaen asedau Bae Abertawe, gan greu 10,000 o swyddi newydd ac ychwanegu £1.8bn at werth y nwyddau a'r gwasanaethau a gynhyrchir yn y rhanbarth.

"Mae Prifysgol Abertawe wedi cyfranogi'n sylweddol ym mhob un o'r 11 prosiect sy'n rhan o Arfordir y Rhyngrwyd, gan ddangos arweinyddiaeth benodol yn y prosiectau canlynol:

  • Y Campysau Gwyddor Bywyd a Lles, a'r Pentref Gwyddor Bywyd a Lles, i gefnogi twf arloesol y sector gwyddor bywyd. Mae prosiect unigryw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd) eisoes wedi'i sefydlu at ddiben datblygu'r rhanbarth yn ecosystem â pherthnasedd byd-eang ar gyfer arloesi integredig agored ym meysydd Gwyddor Bywyd a Lles, gan fanteisio ar gryfderau'r sgiliau a'r offer sydd eisoes yn bodoli yn y rhanbarth.
  • Menter Ffatri'r Dyfodol, sy'n cynyddu ymarfer gweithgynhyrchu clyfar ac yn creu diwylliant o arloesi agored, gan gyflymu economi ffyniannus, gynaliadwy ac amrywiol. Cyflawnir hyn drwy gefnogi busnesau bach a chanolig - o ddiwydiannau trwm i fusnesau cydosod microelectroneg gymhleth, i nwyddau defnyddwyr a bwyd - i fuddsoddi mewn technolegau blaengar a manteisio ar gyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r chwyldro mewn gweithgynhyrchu digidol.
  • Sefydlu Canolfan Gwyddor Dur, gan adeiladu ar ganolfannau rhagoriaeth ranbarthol a'r galluoedd diwydiannol yng Ngwaith Dur Tata Steel, i fynd i'r afael â'r heriau presennol a rhai'r dyfodol o gynnal y gallu i weithgynhyrchu dur sylfaenol yn y rhanbarth a'r DU. 
  • Bydd Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC Prifysgol Abertawe'n gweithio gydag awdurdodau lleol i roi'r prosiect, Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer ar waith. Bydd y rhaglen hon yn targedu cartrefi ac adeiladau newydd ac yn addasu rhai sydd eisoes yn bodoli, gan ddarparu technolegau ynni adnewyddadwy integredig. Prif nod y prosiect hwn yw lleihau tlodi tanwydd a'i effaith ar iechyd. Nod Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC yw trawsnewid adeiladau'n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni solar eu hun. Mae'n gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid - gan gynnwys corfforaethau amlwladol, busnesau bach a chanolig, prifysgolion a buddsoddwyr - i gynyddu graddfa technolegau newydd, datblygu cadwyni cyflenwi a nodi llwybrau i'r farchnad. Bydd y Fargen Ddinesig yn creu canolfan i arbrofi'r ymagwedd integredig hon at ynni, gan alluogi arddangos systemau ynni solar newydd ar raddfa lawn a'u masnacheiddio. Yn ogystal, mae'n rhoi cyfle i Gymru a rhanbarth Bae Abertawe arwain y ffordd ym maes adeiladu cynaliadwy, gan adeiladu ar y rhwydwaith o arbenigedd a chefnogaeth sydd yma i ddatblygu rhaglen o bwys cenedlaethol.

The Vice-Chancellor and Professor Marc Clement greet Theresa May

Yr Is-ganghellor a'r Athro Marc Clement yn croesawu'r Prif Weinidog i Gampws y Bae. 

"Roeddem wrth ein boddau yn cyhoeddi'r mis diwethaf bod gwaith adeiladu wedi dechrau eisoes ar Ffowndri Gyfrifiadol newydd gwerth £31m y Brifysgol ar Gampws y Bae, sy'n garreg filltir ar gyfer diwydiant newydd yn yr ardal. Disgwylir i'r gwaith ar y ganolfan ymchwil, arloesi a sgiliau o safon ryngwladol hon gael ei gwblhau yn ystod haf 2018.  Bydd yn helpu i wireddu Arfordir y Rhyngrwyd, gan greu cwmnïau newydd a gweithredu fel atyniad i gwmnïau sefydledig.

“Rydym hefyd wedi lansio Academi Iechyd a Lles newydd yr wythnos diwethaf, sy'n brosiect cydweithredol rhwng Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn y Brifysgol ac ARCH, (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd). Yn ogystal â gwella'r profiad dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr, mae'r Academi yn darparu gwasanaethau iechyd a lles o safon uchel i'r gymuned leol, gan alluogi trigolion de-orllewin Cymru i fanteisio ar gymorth i fyw bywydau iachach ac mae hefyd yn cyflawni rôl wrth hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr gofal iechyd proffesiynol.

"Mae llwyddiant ysgubol ein Sefydliad Gwyddor Bywyd  wedi arwain at fentrau dysgu ac addysgu newydd, cydweithrediadau ymchwil ac effaith mesuradwy. Mae ein dadansoddiad o'r effaith economaidd wedi dangos bod ymagwedd y Sefydliad Gwyddor Bywyd yn creu swyddi newydd, mentrau newydd, ac yn datblygu amrywiaeth o fentrau gwybodaeth ar sail cydweithredu.

"Mae'r cyhoeddiad am gyllid heddiw yn galluogi'r Brifysgol a Dinas-ranbarth Bae Abertawe i ddechrau o ddifrif ar eu hymateb i heriau byd-eang sylweddol, ac mae'n rhoi momentwm go iawn i'r Fargen Ddinesig flaengar hon."

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot, ynghyd â Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant a phartneriaid yn y sector preifat.