Plant ifanc yn cydweithio i ddeall mwy am siwrnai ymfudwyr i ymdeimlad o berthyn

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae plant ysgol Abertawe wedi bod yn darganfod y ffyrdd gwahanol mae pobl yn perthyn yn ein cymunedau mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig a drefnir gan Brifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad gydag arddangosfa Un Abertawe, Amgueddfa Abertawe.

Daeth y Canolfan am Bolisi Ymchwil Ymfudo'r Brifysgol a’i phrosiect Siwrnai | Anheddiad | Cartref i’r amgueddfa, sef pâr o weithgareddau diwrnod o hyd a welodd disgyblion yn darganfod mwy am brofiadau ymfudwyr yng Nghymru a sut maent yn dod o hyd i gartrefi a chymunedau yma.

Cymrodd bron i 150 o blant o 10 oed i 14 oed o Ysgol Gynradd Parkland, Ysgol Gatholig yr Archesgob Vaughan, Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol San Joseff ac Ysgol Gymraeg Bryn y Môr rhan yn y gweithdy dau ddiwrnod.

640 x 480

Un o’r gweithgareddau ar y gweill yn amgueddfa Abertawe.

Ymunodd y plant mewn gweithdai amgen a arweiniwyd gan Howard Ingham a Dr Sergei Shubin o Brifysgol Abertawe, a oedd yn cynnwys sawl sefydliad cymunedol lleol gan gynnwys y Swansea City of Sanctuary, Circus Eruption, cwmni dawns a symudiad Cynyrchiadau Draig Tân, Dr Gwennan Higham a’r arlunydd lleol Simeon Smith.

Defnyddiodd y disgyblion a’r athrawon brwdfrydig y celfyddydau i adrodd storïau o sut a pham mae pobol yn dod i’r DU o wledydd gwahanol a’i phrofiadau pan maent yn cyrraedd yma.

300 x 369Derbyniodd y digwyddiad adborth da, nid yn unig am gefnogi cwricwlwm yr ysgol, ond hefyd am annog pobl ifanc i ailfeddwl eu hagweddau tuag at ymfudwyr a’u helpu i ddatblygu safbwyntiau gwahanol ar ymfudwyr ar gymunedau lleol. 

Un o’r disgyblion yn cymryd rhan yn y gweithgareddau 

Meddai Cerian Appleby, athrawes blwyddyn pump yn Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol San Joseff:

“Roedd ein disgyblion wedi mwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau yma yn fawr iawn, ac mi wnaeth y digwyddiad cyd-fynd â’n thema ni  y tymor hwn, sef siwrnai,  anheddiad ac ymfudo. 

“Roedd hi’n hynod o ddiddorol cael gweld sut oedd y plant yn rhyngweithio gyda gweithdai gwahanol a chydweithio yng ngweithgareddau gyda'i gilydd. 

“Yn benodol roedd hi’n hynod o ddiddorol clywed plentyn o’n dosbarth a ymfudodd o’r Aifft yn siarad am ei brofiadau ef, wedi iddo gael ei erlid o’r Aifft am ei grefydd a’r rhesymau tu ôl penderfyniad ei deulu ymfudo i Abertawe a sut yr oedd ef yn teimlo pan ddigwyddodd hyn.”

Esboniodd Dr Shubin bod y digwyddiadau yma wedi parhau i greu cysylltiadau rhwng y Brifysgol a chymunedau gwahanol yn Abertawe. 

Dilynodd y gweithdai yma arddangosfa Journey, gweithgareddau cymunedol Make it Happen, a chyfres lwyddiannus o weithgareddau tebyg a gynhelir yn yr Alban, fel rhan o brosiect Social Support and Migration in Scotland (SSAMIS).

Meddai Dr Shubin:

“Prif nod prosiect SSAMIS yw rhoi llais i ymfudwyr a chreu meddylfryd newydd am ymfudo trwy Ymchwil Gweithred Gyfranogol. 

“Roedd yn galonogol i weld cymaint o frwdfrydedd a’r cyfranogiad ardderchog yn cyd-gynhyrchu a thraddodi digwyddiadau ymgysylltu’r gymuned o bawb sydd yn rhan o’r prosiect. 

“Gobeithiwn trwy rannu gwybodaeth am brofiadau ymfudwyr y gallwn wella ymwybyddiaeth pobl o gyfranogiad ymfudwyr a hybu newid hir dymor yn agweddau pobl tuag at ymfudwyr ar gyfer integreiddiad ymfudwyr.” 

Cydweithrediad rhwng Prifysgolion Abertawe a Glasgow yw SSAMIS.  Mae'n ymchwilio mewn i brofiadau ymfudwyr o Ganol a Dwyrain Ewrop a’r cyn-wledydd yr Undeb Sofietaidd yn y DU. Ei bwrpas yw creu ffordd newydd o feddwl am ymfudo trwy ymrwymiad cymdeithasol, gwella cydlyniad cymdeithasol ac annog newid ymddygiad ar gyfer integreiddiad mewnfudwyr.

Bydd y Brifysgol nawr yn cynnal digwyddiad arbennig i yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ar ddydd Iau 28 Mehefin lle fydd cydweithredwyr y prosiect yn cael cyfle i weld ffilm fer yn manylu eu gweithgareddau ymrwymiad.

Bydd y digwyddiad yn cael ei hagor gan Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer, lle fydd yn crynhoi datblygiadau ymchwil yn ystod rhaglen SSAMIS a dathlu'r cydweithrediad gydag Amgueddfa Abertawe a’u gweithgareddau ymrwymo cymunedol. 

I ddangos hyn a’r partneriaethau cyfredol gydag ysgolion, bydd y digwyddiad yn arddangos arddangosfa Siwrnai a ddatblygwyd ar y cyd gydag Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol San Joseff a’r artistiaid lleol Bill Taylor-Beales ac Mandy Lane a chafodd ei arddangos gynt yn oriel y Tate Modern yn Llundain.