Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol Arloesol yn dod i Abertawe'r haf hwn

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i bartneriaeth gyffrous รข'r Gweilch yn y Gymuned i gynnal Gwersyll Rygbi Rhyngwladol cyntaf Abertawe a fydd yn cynnwys tiwtorialau iaith Saesneg.

Bydd y Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol yn darparu ymagwedd arloesol. Drwy'r bartneriaeth, bydd sefydliad rygbi o'r radd flaenaf a phrifysgol ymchwil/addysgu fyd-eang yn dod ynghyd i gynnig profiad dysgu rhagorol i blant o bob cwr o'r byd.

Yn y gwersylloedd haf, bydd bechgyn a merched rhwng 12 a 17 oed yn cymryd rhan mewn rhaglen gyflawn ardderchog a fydd yn rhoi cyfle iddynt wella eu Saesneg a dysgu chwarae rygbi yn arddull y Gweilch, mewn amgylchedd gofalgar a diogel sy'n llawn hwyl. 

Mae'r rhaglen yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i'r bobl ifanc wella eu sgiliau rygbi a Saesneg, gan gynnwys hyfforddiant ar y cae, sesiynau iaith Gymraeg a Saesneg sy'n canolbwyntio ar chwaraeon, sefyllfaoedd pob dydd a sgwrsio cyffredinol. Datblygwyd y cynllun ar y cyd rhwng yr Ysgol Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) a'r Gweilch yn y Gymuned i sicrhau amserlen wobrwyol a chadarn drwy gydol y gwersyll.

Cynhelir y gwersyll dwy wythnos cyntaf o ddydd Sul 15 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2018. Bydd y lleoliad gwych ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe yn darparu cyfleusterau chwaraeon a dysgu o'r radd flaenaf. Caiff y rhaglen rygbi ei haddysgu gan staff y Gweilch yn y Gymuned sydd i gyd yn hyfforddwyr Lefel 2 ac uwch ac wedi'u hachredu gan Undeb Rygbi Cymru, y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer rygbi yng Nghymru. Darperir addysgu Saesneg gan diwtoriaid profiadol o Brifysgol Abertawe a fydd yn cynnig gwersi diddorol a rhyngweithiol sy'n berthnasol i elfen rygbi'r cwrs.

Bydd y rhaglen hefyd yn darparu cyfleoedd i gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol â rhai o dirnodau hanesyddol Cymru a Stadiwm Liberty - cartref y Gweilch - i gael cipolwg y tu ôl i'r llenni a dysgu sut mae tîm rygbi proffesiynol yn gweithredu. Gyda'r hwyr, bydd cymysgedd o ddigwyddiadau cymdeithasol megis barbeciw, sesiynau nofio neu noson ffilmiau.

Wrth siarad am ddatblygu'r gwersylloedd, meddai Gez Watt, Swyddog Prosiectau Masnachol ym Mhrifysgol Abertawe:

International Rugby Summer camps

"Dyma bartneriaeth gyffrous iawn rhwng y Gweilch yn y Gymuned a Phrifysgol Abertawe, a fydd yn cyfuno arbenigedd ym maes chwaraeon proffesiynol ac addysg uwch i ddarparu profiadau o'r radd flaenaf i bobl ifanc, gan hyrwyddo'r Brifysgol, Abertawe a Chymru i gynulleidfa fyd-eang.  Gan gydweithredu â chydweithwyr o Ddatblygu Busnes, ELTS a Chwaraeon, rydym wedi datblygu rhaglen sy'n unigryw yn y farchnad gwersylloedd haf drwy gynnig addysgu a chyfleusterau arobryn ynghyd â hyfforddiant proffesiynol gan y Gweilch mewn un pecyn.'

 

Wrth groesawu'r bartneriaeth, meddai Paul Whapham, Rheolwr Sefydliad y Gweilch yn  y Gymuned:

"Rydym wrth ein boddau'n lansio ein Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol ar y cyd â Phrifysgol Abertawe. Mae hyfforddwyr profiadol iawn y Gweilch yn y Gymuned wedi gweithio gyda chwaraewyr ifanc o ledled y byd nifer o weithiau, ac maen nhw wedi llunio rhaglen addas a fydd yn datblygu sgiliau rygbi'r bobl ifanc a dysgu rhai newydd iddynt.

"Yn ogystal â gwaith ar y cae, byddwn hefyd yn eu haddysgu oddi ar y cae, gan edrych ar waith cryfhau a chyflyru ac adfer ar ôl y gêm gyda'n hyfforddwyr arbenigol.

"Mae'n mynd i fod yn bythefnos cyffrous iawn ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r dynion a'r menywod ifanc o bob cwr o'r byd i Abertawe."

Mae'r ffi o £1,600 a godir am y gwersyll yn cynnwys: hyfforddiant rygbi bob dydd, gwersi Saesneg dyddiol, cludiant safonol o'r maes awyr ac yn ôl, llety en-suite safonol, tri phryd o fwyd bob dydd yn ystod y rhaglen, gwibdeithiau, dillad hyfforddi a gofal bugeiliol 24 awr y dydd.

Am ragor o wybodaeth am y gwersylloedd, ac i gadw lle, ewch i www.ospreysrugby.com/internationalrugbycamps.

Am ragor o wybodaeth am Chwaraeon yn Abertawe, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/chwaraeon/   

Yn y llun (o'r chwith i'r dde) Joe Gauge (Hyfforddwr y Gweilch yn y Gymuned), Gez Watt (Swyddog Prosiectau Masnachol, Prifysgol Abertawe), Alun Wyn Jones (Capten Tîm Rygbi Cymru a'r Gweilch a Llysgennad y Gweilch yn y Gymuned) a Ben Lucas (Pennaeth Datblygu Ystadau, Prifysgol Abertawe) yn lansiad y Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol.