Carreg filltir yn y gwaith adeiladu ar gyfer canolbwynt ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg newydd

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cynhaliwyd seremoni ‘topio’ i nodi carreg filltir hollbwysig yn y gwaith o godi adeilad newydd ar gampws y Bae, Prifysgol Abertawe, a fydd yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg.

Bydd yr adeilad, fydd yn dwyn yr enw Peirianneg Gogledd, yn gartref i Sefydliad y Prosiect Deunyddiau Arloesol, Prosesu a Thechnolegau Rhifyddol, neu IMPACT, fel y’i gelwir.

Bydd IMPACT yn canolbwyntio ar ddatblygiadau gwyddoniaeth a thechnoleg, a bydd dros 65 o ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn gweithio ochr yn ochr â 150 o ymchwilwyr eraill yn y cyfleusterau diweddaraf.

Ethos arbennig IMPACT yw ei fod yn cyfuno arbenigedd o’r radd flaenaf ar draws y Coleg Peirianneg, gan greu timau o wahanol bynciau sy’n gallu denu cyllid ac arbenigwyr eraill er mwyn symud ymlaen gyda gwaith ymchwil.

600 x 450 

Bydd yr ymchwil yn IMPACT yn cwmpasu: 

  • Technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol
  • Mesur priodweddau deunyddiau’r genhedlaeth nesaf
  • Mecaneg strwythurol uwch
  • Clwstwr dyddodiad anwedd
  • Canolfan technoleg metelau

Bydd yr adeilad newydd hefyd yn gartref i Gonsortiwm Ymchwil Academaidd Ffotofoltaig Solar Cymru (SPARC II), sy’n gwneud gwaith ymchwil ar y technolegau ffotofoltaig sy’n angenrheidiol i ddatblygu ynni solar.

Mae IMPACT wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe.

600 x 338

Dywedodd Ruth Bunting, Pennaeth Cysylltiol y Coleg (Gweithrediadau), Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe:

“Mae’r garreg filltir bwysig hon yn natblygiad y cyfleuster ymchwil hwn, sy’n cynnwys yr offer diweddaraf, yn nodi mai dim ond blwyddyn arall sydd tan agoriad swyddogol datblygiad a fydd yn arwain y byd.

Bydd y labordai hynod arbenigol hyn yn dod â diwydiant a’r byd academaidd yn nes at ei gilydd, ac mae’r cyllid a gafwyd o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi gwneud cyfraniad mawr i’n twf fel arweinydd yn ein maes yn y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.”

Dywedodd Andrew Rhodes, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe:

“Mae’n garreg filltir arall ar gyfer Prifysgol Abertawe – bod yn arweinydd ym maes ymchwil ac addysgu peirianneg nid yn unig yn y Deyrnas Unedig, ond ar draws y byd.”

Dywedodd Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Kier Construction:

“Pleser o’r mwyaf oedd cynnal y seremoni ‘topio’ ar gyfer un o safleoedd blaengar Kier yn Ne Cymru, adeilad IMPACT Prifysgol Abertawe.

Mae wedi bod yn wych defnyddio safle IMPACT fel amgylchedd dysgu byw, a chydweithio’n agos â’r darlithwyr o’r Coleg Peirianneg a’r myfyrwyr Peirianneg Sifil.

Mae ein perthynas â’r Brifysgol yn dal i gryfhau ac rydyn ni’n falch ein bod yn cyflawni’r cyfleuster ymchwil gwych hwn.”

Mae’r adeilad, a ddyluniwyd i fodloni safonau rhagorol BREEAM*, i gael ei agor yn haf 2019, a bydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer busnesau a chyflogaeth cadwyn gyflenwi leol ar hyd y cyfnod adeiladu. Rhagwelir y bydd y sefydliad hwn, fydd yn cynnwys y cyfleusterau diweddaraf, yn cynhyrchu dros £2.2 biliwn o fuddiant uniongyrchol ac anuniongyrchol i’r rhanbarth yn ystod ei oes weithredol.

*BREEAM yw prif ddull asesu cynaliadwyedd y byd ar gyfer prif brosiectau cynllunio, seilwaith ac adeiladau. Mae’n cydnabod ac yn adlewyrchu gwerth asedau sy’n perfformio ar lefel uwch ar draws cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig, o waith adeiladu newydd i brosiectau wrth ddefnyddio a gwaith adnewyddu.

600 x 450