Ymweliad yr Ysgrifennydd Addysg â Champws Parc Singleton

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, â Champws Parc Singleton Prifysgol Abertawe yr wythnos hon (dydd Iau, 2 Chwefror).

Kirsty Williams Singleton1Ffocws yr ymweliad oedd rhaglenni addysg feddygol y Brifysgol, a ddarperir gan yr Ysgol Feddygaeth a'i phartneriaethau tra llwyddiannus, sy'n diwallu anghenion y gymuned leol a'r GIG yng Nghymru. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd ynghylch anghenion addysg athrawon, sy'n cael eu diwallu drwy Ysgol Addysg arloesol newydd Prifysgol Abertawe.

Mae Prifysgol Abertawe'n rhoi pwyslais mawr ar hyrwyddo cyfleoedd i gael mynediad i amrywiaeth eang o broffesiynau yng Nghymru, gan gynnwys Addysg. Mae'n datblygu partneriaeth eang, sy'n cynnwys ysgolion, consortia addysgol, awdurdodau lleol a'r Brifysgol Agored, er mwyn mynd i'r afael ag anghenion datblygiad proffesiynol ym maes addysgu yng Nghymru.

Cyfarfu'r Ysgrifennydd Addysg ag uwch aelodau o staff y Brifysgol, ei Hysgol Feddygaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM), myfyrwyr meddygol ac aelodau Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe yn ystod ymweliad ag adeilad 2 Y Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS2).

Sefydlwyd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 2004, pan groesawyd y myfyrwyr cyntaf i'w rhaglen Meddygaeth i Raddedigion. Ers 2004, mae'r Ysgol wedi tyfu'n sylweddol a bellach mae'n gartref i amrywiaeth o raglenni geneteg a biocemeg, yn ogystal â nifer mawr o raddau a addysgir ac ymchwil eraill sy'n elwa o'r nifer cynyddol o gyfleusterau o'r radd flaenaf a chanolfannau rhagoriaeth yn yr Ysgol.

Kirsty Williams Singleton3Mae cangen ymchwil ac arloesi'r Ysgol Feddygaeth, y Sefydliad Gwyddor Bywyd, sef cyfleuster ymchwil meddygol pwrpasol pennaf Cymru, yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru, ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, IBM a phartneriaid diwydiannol a masnachol.

Agorwyd cam un y Sefydliad yn 2007 yn sgil buddsoddiad o £52 miliwn ac agorwyd cam 2, sy'n werth £28.8 miliwn, yn 2011. Hwn yw'r buddsoddiad unigol mwyaf erioed gan Lywodraeth Cymru mewn unrhyw gampws prifysgol.

Mae'r Sefydliad Gwyddor Bywyd 2, sy'n agor yn uniongyrchol ar safle Ysbyty Singleton PABM, gan helpu'r Brifysgol i gynnal cysylltiadau cryf iawn â'r GIG, yn cynnwys cyfleusterau ymchwil clinigol ac mae'n cyflawni rôl bwysig wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y diwydiant gofal iechyd. Mae'n gartref hefyd i'r Ganolfan NanoIechyd gwerth £21.6m, cydweithrediad unigryw rhwng Coleg Peirianneg ac Ysgol Feddygaeth y Brifysgol.

Yn ystod haf 2015, agorwyd yr Adeilad Gwyddor Data sy'n ychwanegiad at ILS1 ac ILS2 ac yn gartref i Sefydliad Ymchwil Gwybodeg Iechyd Farr gwerth £9.3 miliwn a Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol  Cymru sy'n werth £8 miliwn. Mae'n rhoi cyfle i ymchwilwyr, staff y GIG a diwydiant gydweithio ar wyddor data arloesol, gan ddiogelu preifatrwydd.

Cyfarfu'r Ysgrifennydd Addysg â'r Athro Richard B Davies, yr Is-ganghellor, a'r Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ystâd a Rhyngwladoli), am drafodaeth ynghylch rhaglenni addysg feddygol Abertawe, gan gynnwys y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, sy'n darparu'r amgylchedd dysgu ac addysgu delfrydol i hyfforddi meddygon a gwyddonwyr bywyd y dyfodol y mae eu hangen ar Gymru er mwyn mynd i'r afael â'r heriau gofal iechyd mawr sy'n cael eu hwynebu gan gymdeithas yn fyd-eang.

Kirsty Williams Singleton2Roedd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ymysg y perfformwyr gorau am ei hamgylchedd ymchwil yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, yn gydradd gyntaf yn y DU ac yn ail o 94 yn y DU yn ei huned asesu. A chlywodd yr Ysgrifennydd Ymchwil fod canran anhygoel, sef 95%, o ymchwil yr Ysgol wedi cael ei chydnabod fel ymchwil sy'n rhagorol yn rhyngwladol neu'n arwain y ffordd yn fyd-eang (tair a phedair seren), gyda 54% o'i hymchwil yn ennill pedair seren.

Cyfarfu'r Ysgrifennydd Addysg â'r Athro Keith Lloyd, Deon a Phennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, a'r Athro Hamish Laing, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, i drafod y berthynas waith agos rhwng PABM a'r Brifysgol, a'r llif o ddoniau proffesiynol ym meysydd meddygaeth ac iechyd sy'n helpu i ddiwallu anghenion y GIG yng Nghymru a'r gymuned leol.

Cyfarfu'r Ysgrifennydd Addysg hefyd â myfyrwyr y Drydedd a'r Bedwaredd Flwyddyn ar y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, cyn cael taith o ILS2 dan arweiniad yr Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth ac Islywydd â chyfrifoldeb penodol am ddatblygu prosiectau strategol mawr. Pwrpas y cyfarfod hwn oedd trafod y fenter Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH), cais  arfaethedig Dinas-ranbarth Bae Abertawe am Fargen Ddinesig y mae'r Athro Clement wedi cael rôl allweddol ynddo, a'r amrywiaeth eang o bartneriaethau gwaith a phartneriaethau ar y cyd rhwng y Brifysgol a byrddau iechyd Cymru.

Roedd y drafodaeth â'r arbenigwr addysg o fri rhyngwladol, yr Athro David Reynolds, sy'n arwain Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, yn canolbwyntio ar raglen tair blynedd y BA (Anrh.) Addysg newydd a lansiwyd ym mis Medi 2016, a'r potensial i'r Ysgol gynnig Addysg Gychwynnol Athrawon.

Wedi'i llunio ar gyfer myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol, mae'r rhaglen BA (Anrh.) Addysg yn ystyried addysg o fewn cyd-destun eang, nid lleoliadau cynradd ac uwchradd ffurfiol yn unig, ond o fewn Addysg Bellach ac Uwch, gwasanaethau cymdeithasol, llywodraeth leol a chenedlaethol ac addysg yn y gymuned.

Mae rhaglenni cydanrhydedd ychwanegol bellach yn cael eu cynnig ar gyfer 2017: BSc (Anrh.) Addysg a Chyfrifiadureg; BSc (Anrh.) Addysg a Mathemateg; BSc (Anrh.) Addysg a Seicoleg; BA (Anrh.) Addysg a'r Gymraeg.

Yn dilyn yr ymweliad, meddai'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Roedd yn bleser gennym groesawu'r Ysgrifennydd Addysg yn ffurfiol i'n Campws Parc Singleton, ar ôl cael cyfle i ddangos Campws y Bae iddi ym mis Gorffennaf y llynedd.

"Mae Ysgol Feddygaeth Abertawe a'r Sefydliad Gwyddor Bywyd yn straeon newyddion hynod dda i'r ddinas ac i Gymru; maent yn darparu graddedigion medrus a chyflogadwy iawn, ynghyd ag ymchwil arloesol hollbwysig mewn meysydd megis canser, gordewdra a diabetes; gyda'u hymchwil meddygol, maent yn cefnogi'r economi drwy gefnogi busnesau, creu swyddi ac yn arwain at well gofal meddygol.

"Roedd yr ymweliad hwn yn gyfle i ni ddangos sut mae ein cydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth, mewn cydweithrediad agos â byrddau iechyd Cymru - yn enwedig ein partneriaeth strategol arbennig â Bwrdd Iechyd PABM - yn arwain at bartneriaeth o gyfnewid gwybodaeth a phartneriaeth, sy'n fuddiol i'r naill ochr a'r llall, ac yn darparu manteision pendant i'r rhanbarth ac i Gymru mewn ymchwil meddygol a gofal iechyd.

"Roeddem yn falch hefyd o gael cyfle i drafod Ysgol Addysg arloesol Prifysgol Abertawe sydd newydd gael ei lansio, â'r Ysgrifennydd Addysg.

"Gwnaethom dynnu ei sylw at ein rhaglenni addysg newydd i israddedigion, sy'n cael eu haddysgu gan arbenigwyr blaengar â chysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol  cryf; mae cyflogadwyedd a chynllunio gyrfa yn rhannau hanfodol o'r cwricwlwm, gyda phwyslais cryf ar bartneriaeth â sefydliadau megis ysgolion, awdurdodau lleol, busnes ac elusennau. Bydd y rhaglenni hyn yn datblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr i fod yn addysgwyr ac yn ymchwilwyr effeithiol.

"Cafwyd trafodaeth hefyd ynghylch y potensial i'r Ysgol Addysg gynnig Addysg Gychwynnol Athrawon, mewn partneriaeth ag ysgolion, consortia addysg a'r Brifysgol Agored."

Meddai'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: "Mae bob amser yn bleser ymweld â Phrifysgol Abertawe i weld y gwaith amrywiol a diddorol sy'n cael ei wneud yma.

"Mae Prifysgol Abertawe'n llwyddiant y gall y ddinas ymfalchïo ynddo; mae'n denu myfyrwyr a staff o bedwar ban byd, ac rydym i gyd yn awyddus i hyn barhau."