Penodi’r Uwch-ddirprwy Is-ganghellor ar is-bwyllgor y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Uwch-ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Hilary Lappin-Scott, wedi'i phenodi'n Gadeirydd is-banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) sy'n ymdrin â Systemau'r Ddaear a'r Gwyddorau Amgylcheddol, ar ôl bod yn aelod o'r panel hwnnw yn ystod cyfnod asesu diwethaf y Fframwaith.

Senior Pro VC Professor Hilary Lappin-Scott

Cynhelir y Fframwaith1 ar ran pedwar corff cyllido addysg uwch y DU2 a defnyddir y system hon i asesu ansawdd yr ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU. 

Ar hyn o bryd mae'r Athro Lappin-Scott yn arwain ar Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol ym Mhrifysgol Abertawe  ac mae'n Athro Ecoleg Ficrobaidd. Mae'r penodiad ar gyfer proses bresennol y Fframwaith a ddaw i ben yn 2021 a'i phrif rôl fydd arwain yr is-banel a chynorthwyo'r prif banel i ddatblygu meini prawf asesu a'u cymhwyso’n gyson i gyflwyniadau i'r Fframwaith yn ogystal ag ymgysylltu â sector addysg uwch y DU ynghylch y Fframwaith.  

Mae'r Athro Lappin-Scott hefyd yn aelod o Banel Cynghori Ymchwil Ryngddisgyblaethol (IDAP) y Fframwaith sy'n cynghori tîm y Fframwaith, cadeiryddion paneli’r Fframwaith a chyrff cyllido'r DU ar gefnogi'r broses o gyflwyno ymchwil ryngddisgyblaethol i’r Fframwaith a’i hasesu.

Meddai'r Athro Lappin-Scott: "Rwy'n falch iawn o gael fy mhenodi'n Gadeirydd ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ar y panel o ar draws y DU dros y tair blynedd nesaf, i ddatblygu a chymhwyso'r meini prawf asesu i'r cyflwyniadau yn y categori Systemau'r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol”.

Meddai Dr Kim Hackett, Rheolwr y Fframwaith: "Rydym wedi cael ymateb ardderchog i'n galwad am geisiadau am rôl cadeirydd ar yr is-baneli, sydd wedi galluogi'r cyrff cyllido i benodi set eithriadol o unigolion i'r swyddi allweddol hyn. Rydym hefyd wrth ein boddau ein bod wedi cyflawni cydbwysedd da o ran mathau o sefydliadau a rhanbarthau daearyddol gyda'r penodiadau hyn. Bellach mae gan gadeiryddion yr is-baneli dasg allweddol wrth argymell aelodau paneli ac edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw ar y dasg hon.'

Ceir rhestr lawn o gadeiryddion yr is-baneli ar gyfer pob un o'r 34 maes is-banel yma.