Cynllun Bwrsariaethau i Staff y GIG yn llwyddiant ysgubol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae deg o weithwyr proffesiynol y GIG wedi derbyn cyllid i astudio Gradd Meistr mewn Gwyddor Data Iechyd.

Stock Image (Medical staff with stethoscope and laptop)Daw'r cyllid o gynllun bwrsariaethau a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a'r Ganolfan Gwella Iechyd y Boblogaeth drwy Ymchwil i E-gofnodion (CIPHER), un o bedair canolfan gydgysylltu Sefydliad Farr, ac mae wedi sicrhau bod gan y deg gweithiwr proffesiynol y sgiliau hanfodol y mae eu hangen arnynt i reoli a dadansoddi data o fewn y GIG.    

Mae gan y GIG gyfoeth o ddata y gellir ei ddefnyddio i ddeall cleifion yn well a hefyd i lywio penderfyniadau, perfformiad ac arloesi mewn gwasanaethau. Fodd bynnag, mae angen y wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth gywir er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r data hwn.

Dyluniwyd y Radd MSc mewn Gwyddor Data Iechyd, a redir gan dîm addysgu'r Gr┼Áp Gwybodeg Iechyd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd a'r rhai sy'n gweithio gyda data, ac mae'n cynnig rhaglen integredig o astudiaethau wedi'i theilwra i fodloni’r set sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer Gwyddonwyr Data sy'n gweithredu mewn sefydliadau gofal iechyd. Gellir astudio'r cwrs ar sail amser llawn neu ran-amser ac mae'n ymdrin â phynciau allweddol ym meysydd:

  • Cyfrifiadura Gwyddonol a Gofal Iechyd
  • Modelu Data Iechyd
  • Delweddu Data Iechyd
  • Dysgu peiriannau mewn Gofal Iechyd
  • Dadansoddi Data Iechyd Cysylltiedig allweddol.

Meddai Richard Thomas, Rheolwr Gwybodeg Gardiaidd Cymru Gyfan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: "Mae'r rhaglen MSc mewn Gwyddor Data Iechyd wedi caniatáu i mi ddatblygu fy rôl o fewn y Bwrdd Iechyd gan ddefnyddio'r sgiliau a'r dysgu o gwmpas modelu data iechyd a dadansoddi data cysylltiedig i wella dulliau cofnodi data sy'n bodoli eisoes o fewn Gwasanaethau Cardiaidd ar draws Cymru."   

Ychwanegodd yr Athro Ronan Lyons, Athro Clinigol mewn Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Sefydliad Farr Prifysgol Abertawe: "Mae Gwyddor Data Iechyd yn faes o bwys cynyddol i'r GIG ac rydym wrth ein boddau ein bod wedi cefnogi staff y GIG i feithrin y sgiliau y mae eu hangen arnynt i weithio'n effeithiol ac yn hyderus gyda data iechyd. Mae gan ddadansoddi data mewn modd ystyrlon y gallu i helpu’r GIG i wneud penderfyniadau gwell drwyddi draw."