Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe i ehangu wrth benodi i 18 swydd academaidd newydd

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn hysbysebu 18 swydd academaidd newydd yn sgil cynlluniau ehangu sylweddol ar ôl i'r Coleg symud i'r campws newydd yn y Bae. Mae'r Ardal Beirianneg helaeth ar Gampws y Bae wedi'i dylunio i fanteisio i'r eithaf ar arbenigedd y Coleg a'i waith ar y cyd â chwmnïau mawr megis Rolls-Royce a Tata Steel.

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, mae 94% o'r ymchwil a wneir gan staff academaidd y Coleg yn arwain y ffordd yn fyd-eang (4*) neu'n rhagorol yn rhyngwladol (3*). Mae hyn wedi cynyddu o 73% yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008.

Mae'r penderfyniad i symud y Coleg i'r Bae yn parhau i ddwyn ffrwyth, gyda niferoedd myfyrwyr yn dyblu a chynnydd eithriadol mewn cyllid i gyd-fynd â'r cynnydd ym mhroffil y Coleg.

Mae'r swyddi academaidd newydd yn cael eu hysbysebu i ddechrau yng ngwanwyn/haf 2017, yn barod am flwyddyn academaidd 2017/18.

Arweinir y cynlluniau ehangu gan yr Athro Steve Brown, Pennaeth y Coleg Peirianneg. Meddai'r Athro Brown: "Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi bod drwy gyfnod o gynnydd a datblygu trawsnewidiol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, sydd wedi cynnwys dyblu niferoedd myfyrwyr a chynyddu ansawdd ar yr un pryd, codi ein proffil ymchwil rhyngwladol a symud i gampws newydd sbon a adeiladwyd i'r diben yn 2015. Mae'r Coleg bellach yn chwilio am ymgeiswyr a hoffai fod yn rhan o'r amgylchedd colegol dynamig hwn."

Y Coleg Peirianneg

Un o adeiladau'r Ardal Beirianneg ar Gampws y Bae

Mae'r ymarfer recriwtio staff newydd yn cyd-fynd â chynnydd sylweddol yn y cyllid a ddyfarnwyd i'r Coleg Peirianneg yn y blynyddoedd diweddar. Er enghraifft, gwelwyd cynnydd o 32% mewn grantiau myfyrwyr ar gyfer Peirianneg yn gyffredinol ers 2014, a chafwyd cynnydd sylweddol o 78% ym maes Nanodechnoleg yn yr un cyfnod. 

Mae'r swyddi sy'n cael eu hysbysebu'n cynnwys nifer o swyddi darlithio yn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau yn y Coleg Peirianneg. Dan arweiniad yr Athro Geraint Williams, mae grantiau ymchwil y Ganolfan wedi cynyddu 536% ers 2014. Ariennir yr ymchwil o fri rhyngwladol i ddeunyddiau yn y Ganolfan gan sefydliadau nodedig megis Rolls-Royce, Airbus, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Timet a Tata Steel. Bydd Canolfan Technoleg Deunyddiau Rolls-Royce y Brifysgol, dan arweiniad yr Athro Martin Bache, yn elwa'n uniongyrchol o un o'r penodiadau newydd hyn. Mae rhai o'r penodiadau eraill yn canolbwyntio ar feteleg dur a chyfansoddion polymer.

Mae'r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau wedi arloesi drwy ddarparu graddau ôl-raddedig sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion diwydiant, ac yn cynhyrchu ymchwil o'r ansawdd gorau. Adlewyrchir llwyddiant yr ymagwedd hon mewn portffolio o grantiau ymchwil gwerth dros £40 miliwn.

Gyda'r newyddion bod y morlyn llanw'n debygol o gael ei adeiladu ym Mae Abertawe, un maes a fydd yn destun sylw mawr yw peirianneg arfordirol a morol.  Mae'r Coleg Peirianneg yn awyddus i ehangu ei ymchwil amgylcheddol drwy benodi darlithydd newydd i'r Grŵp Ynni a'r Amgylchedd sy'n canolbwyntio ar beirianneg a rhyngweithio amgylcheddol pob math o ynni adnewyddadwy'r môr.

Yr Athro Dominic Reeve yw Pennaeth y Grŵp Ymchwil Ynni a'r Amgylchedd sy'n rhan o'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni yn y Coleg Peirianneg. Meddai: "Mae'r cyfle hwn i ymuno â ni yn codi ar adeg gyffrous yn dilyn yr argymhelliad yn Adroddiad Hendry y dylai'r morlyn llanw gael ei adeiladu ym Mae Abertawe.

Mae gennym y cyfleuster mwyaf yng Nghymru sy'n uniongyrchol addas i gefnogi technoleg morlyn llanw. Bydd yr unigolyn a benodir i'r swydd hon yn rhan o dîm a fydd yn helpu i gynnal y prosiect morlyn llanw cyntaf erioed yn y DU, a bydd yn gwneud gwaith ymchwil arloesol i ddiogelu amgylchedd yr arfordir a thechnolegau ynni morol newydd a chyffrous."

Mae'r Ganolfan Ymchwil Technoleg Chwaraeon, Ymarfer Corff a Meddygaeth Gymhwysol (A-STEM) yn rhan o'r Ysgol Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar Gampws newydd y Bae Prifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae'r Ganolfan am benodi tri darlithydd ym maes 'Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff'.

Yr Athro Gareth Stratton yw Pennaeth A-STEM,  Meddai: "Lansiodd Prifysgol Abertawe ei gradd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym 1998 ac mae ein llwyddiant wedi mynd o nerth i nerth. Rhwng 2012 a 2016, mae nifer ein myfyrwyr israddedig wedi cynyddu o 60 i 150 o fyfyrwyr amser llawn cyfatebol, ac mae nifer ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wedi cynyddu o 8 i 53. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014), roedd y Ganolfan Technoleg Chwaraeon Ymarfer Corff a Meddygaeth Gymhwysol yn y 5ed safle yn y DU am effaith ymchwil ac yn yr 11eg safle am amgylchedd ymchwil.

Mae gennym gynllun ehangu uchelgeisiol a'n cenhadaeth yw datblygu gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer corff sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. Dyma adeg ardderchog i ymuno â'n tîm.