Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Wedi ymddangosiad cyntaf hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol 2014, bydd Y Lolfa Lên yn dychwelyd unwaith eto i faes y Brifwyl eleni ym Maldwyn, rhwng 1 - 8 Awst.

Eleni, gyda nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn cydweithio i gyflwyno rhaglen orlawn o ddigwyddiadau llenyddol amrywiol ar lwyfan amgen Y Lolfa Lên, unig dipi llenyddol Cymru.

Academi Hywel Teifi Ymysg digwyddiadau’r wythnos y bydd sesiwn goffa i T. Llew Jones; Angharad Tomos a Myfanwy Alexander yn trafod eu nofelau newydd; actorion Pum Cynnig i Gymro yn sôn am y gwaith o addasu nofel i’w lwyfannu; gweithdy rapio yng nghwmni Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru; Cylch Trafod y Cyfansoddiadau; taith gerdded yng nghwmni Arwyn Groe a byddwn yn dathlu 25 mlynedd ers agor Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

‌At hynny, bydd Dafydd Wigley, M. Wynn Thomas a Gwenno Ffrancon yn dathlu cyfraniad Hywel Teifi Edwards; Daniel G Williams, Simon Brooks a Jasmine Donahaye yn trafod Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth ac Hunaniaeth; Fflur Dafydd yn sôn am ysgrifennu ei chyfres deledu newydd Parch; a Christine James yn bwrw golwg nôl dros ei chyfnod fel Archdderwydd Cymru ac yn trafod ei gwaith diweddaraf.

Bydd rhaglen lawn y Lolfa Lên ar gael i’w gweld ar wefan Llenyddiaeth Cymru yn fuan.

Lolfa Lên Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Wedi Eisteddfod lewyrchus yn Llanelli y llynedd, mae’n bryd i ni gasglu’r bêls gwair o’r seler a’r bynting o’r atig yn barod ar gyfer Awst 2015. Rydym wrth ein boddau o gael cynnal y Lolfa Lên eleni mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi, ac yn ddiolchgar iawn i’r Eisteddfod hefyd am eu cefnogaeth hael. Rydym yn cydweithio â nifer o weisg, cymdeithasau a sefydliadau ledled Cymru i ddarparu’r rhaglen, a gyda mewnbwn amrywiol a safonol o bob cwr o’r wlad i’r weledigaeth artistig byddwch yn siŵr o ddod o hyd i ddigwyddiad at eich dant. Galwch draw!”

‌Meddai Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: “Mae cydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i sicrhau bod Eisteddfodwyr o bob oed yn mwynhau llenyddiaeth yn gyfle arbennig i ni ddatblygu gweledigaeth Academi Hywel Teifi ymhellach ac mae’r bartneriaeth rhyngom yn un naturiol a ffrwythlon. Nod Academi Hywel Teifi yw hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe a thu hwnt ac mae’n gartref i rai o lenorion ac ysgolheigion amlycaf a mwyaf blaengar ein cenedl. Mae cydweithio ar brosiect y Lolfa Lên yn rhoi’r cyfle i ni rannu ein harbenigedd, ein brwdfrydedd a'n hadnoddau wrth fynnu lle blaenllaw i lenyddiaeth a'r celfyddydau Cymraeg yng Nghymru a thu hwnt."

Yn ystod mis Mehefin, bydd prosiect Lolfa Lên Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi yn cynnal rhaglen allestyn ar gyfer ysgolion Powys. Bydd 24 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn derbyn gweithdy ysgrifennu creadigol yn rhad ac am ddim ar y thema ‘arwyr’ i ddathlu canmlwyddiant T. Llew Jones. Ymysg yr awduron fydd yn ymweld â phlant a phobl ifainc Powys y mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, Bethan Gwanas, Anni Llŷn a Manon Steffan Ros. Bydd gwaith creadigol y plant yn cael ei arddangos yn y Lolfa Lên.