Prifysgol Abertawe'n croesawu biowyddonydd o Queensland i annerch Seminar Grŵp Mary Williams

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Heddiw, (dydd Gwener, 5 Mehefin) croesawodd Prifysgol Abertawe yr Athro Jenny Martin, biowyddonydd o Brifysgol Queensland, Awstralia, a fu'n ymweld â'r Brifysgol fel prif siaradwr yn Seminar Grŵp Mary Williams.

Mary Williams Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Grŵp Mary Williams yn rhwydwaith o fenywod mewn uwch swyddi ym Mhrifysgol Abertawe a chynhaliwyd y seminar, 'Gender Equity in Academia - Making it happen,' o 9.30am tan 1pm yn Siambr y Cyngor, Abaty Singleton.

Prof Jenny MartinMae'r Athro Jenny Martin yn Gymrawd Llawryfog Cyngor Ymchwil Awstralia, yn Gymrawd Anrhydeddus Cyngor Ymchwil Meddygol Iechyd Cenedlaethol (Awstralia), yn bennaeth labordy yn Adran Cemeg a Bioleg Strwythurol y Sefydliad Biowyddoniaeth Foleciwlaidd ac yn Athro Cyswllt yn yr Ysgol Cemeg a Biowyddorau Moleciwlaidd ym Mhrifysgol Queensland.   

Mae arbenigedd ymchwil a diddordebau'r Athro Martin ym meysydd bioleg strwythurol, crisialeg protein, rhyngweithiadau protein a'u cymwysiadau wrth ddylunio cyffuriau.

Mae'r Athro Martin yn eiriolwr cryf dros gyfle cyfartal a mynd i'r afael ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y byd academaidd ac mae'n ysgrifennu blog sy'n canolbwyntio ar y materion hyn. Mae hefyd yn aelod o Cydraddoldeb Rhyw mewn Gwyddoniaeth yn Awstralia (SAGE), menter a sefydlwyd yn ddiweddar gan Academi Wyddoniaeth Awstralia i geisio mynd i'r afael â thangynrychiolaeth menywod mewn gwyddoniaeth.

Yn yr un seminar, cafwyd cyflwyniadau gan yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Joy Merrell, Arweinydd Tîm Hunanasesu Athena SWAN y Brifysgol, a Simone Bedford, arweinydd Grŵp Mary Williams.


 Mary Williams smallRoedd Yr Athro Mary Williams (1883-1977) o Aberystwyth, Sir Aberteifi, yn Athro Ffrangeg ym Mhrifysgol Durham, a bu'n addysgu gynt yng Ngholeg Prifysgol Abertawe, Prifysgol Durham a King's College, Llundain. Bu'n astudio Almaeneg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac ysgrifennodd ei thraethawd hir ar darddiadau Ffrangeg y gerdd Parzival gan Wolfram von Eschenbach; roedd ganddi wybodaeth dda o nifer o ieithoedd, gan gynnwys iaith Provençal, Eidaleg, Lladin a Chymraeg. O 1961 tan 1963 bu'n Llywydd y Gymdeithas Llên Gwerin. Ym 1922, priododd Dr George Arbour Stephens. Bu'n ymchwilio i bynciau Arthuraidd ac yn gohebu â Jessie Laidlay Weston. Cafodd afael ar rai papurau a oedd yn ymwneud â'i thad, y Parch. John Williams, ei mam, Mrs Jane Williams, a'i chwaer, Jennie Williams (Mrs R Ruggles-Gates yn ddiweddarach), a'r Athro Victor Julian Taylor Spiers (a fu farw ym 1937), King's College, Llundain. Bu'n gefnogwr brwd ac yn gymwynaswr Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chymerodd ran yng nghyfarfodydd y Gyngres Geltaidd.

Yn sicr, roedd cyflawniadau'r Athro Mary Williams yn anarferol iawn am fenyw yn y cyfnod hwnnw. Mae ei hysgrif goffa (yn Gymraeg) hefyd yn nodi ei bod yn anarferol iawn i Lywodraeth Ffrainc roi'r anrhydeddau Officier d'Académie a Chevalier de la Légion d'Honneur i fenyw. Mary Williams oedd y fenyw gyntaf i groesi'r Sianel mewn awyren, ym 1910 pan fu'n astudio ym Mharis, sy'n awgrymu, fel y noda'r ysgrif goffa, fod ganddi ysbryd anturus.

  • Yn 2013, fel rhan o weithgareddau Prifysgol Abertawe i nodi Diwrnod Ada Lovelace, sefydlwyd Grŵp Mary Williams. Dechreuodd Grŵp Mary Williams fel rhwydwaith o fenywod mewn uwch swyddi ar draws y Brifysgol ac mae wedi datblygu i gynnwys amrywiaeth ehangach o fenywod yn y Brifysgol. Mae'r rhwydwaith yn cynnal cyfres o gyfleoedd rhwydweithio bob blwyddyn ac mae'r aelodau'n gweithredu fel modelau rôl yn eu meysydd, yn ogystal â chefnogi cydweithwyr i ddatblygu eu gyrfaoedd.
  • Yn 2014, lansiodd Prifysgol Abertawe Wobr Mary Williams, y wobr gyntaf o'i math yn y Brifysgol a'i nod yw cydnabod cyfraniadau unigolion at ddiwylliant a chymuned y Brifysgol drwy:

-       Gefnogi datblygiad gyrfa cydweithwyr a/neu fyfyrwyr, gyda phwyslais penodol ar ddileu rhwystrau i ddatblygiad;

-       Hyrwyddo a/neu ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb;

-       Cefnogi agenda cydraddoldeb y Brifysgol i ddefnyddio ein holl ddoniau.