Nosweithiau di-gwsg: Ymchwil newydd yn darganfod y dylai babanod ddihuno yn ystod y nos

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae ymchwil newydd o Brifysgol Abertawe yn herio'r syniad y dylai babanod gysgu drwy'r nos ac yn gwrthbrofi'r myth nad yw rhoi'r gorau i fwydo ar y fron neu roi mwy o fwyd solet yn eu hatal rhag cerdded.

Sleeping babyGofynnodd yr astudiaeth, a arweiniwyd gan yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol, i 715 o famau babi 6-12 mis oed pa mor aml mae eu babi yn dihuno yn ystod y nos fel arfer, ac a ydynt yn ei fwydo bryd hynny. Archwiliwyd hefyd a ydynt yn bwydo ar y fron ai peidio, sawl gwaith maent yn rhoi llaeth i'w babi yn ystod y dydd a pha mor aml maent yn rhoi bwyd solet i'w babi. Yn gyntaf dangosodd y darganfyddiadau fod 78% o fabanod yn dihuno o leiaf unwaith y nos ar yr oedran hwn, gyda 61% yn cael llaeth o leiaf unwaith yn ystod y nos.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd, er bod mamau sy'n bwydo ar y fron yn tueddu i fwydo'u babi'n amlach yn ystod y nos, nad oes gwahaniaeth yn y nifer o weithiau y byddai babi'n dihuno p'un ai ei fod yn cael llaeth o'r fron neu laeth fformiwla, sawl gwaith mae'n bwydo yn ystod y dydd neu sawl pryd solet mae'n ei gael.

Meddai Dr Amy Brown, Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc Iechyd Cyhoeddus Plant, a arweiniodd yr astudiaeth, "Mae'r darganfyddiadau'n ddiddorol iawn oherwydd, yn y lle cyntaf, maent yn herio'r syniad y dylai babanod gysgu drwy'r nos unwaith eu bod ychydig wythnosau oed, ac yn ail, bod yr hyn rydych yn ei fwydo i'ch babi yn ei helpu i gysgu. Y gred gyffredinol yw bod llaeth fformiwla neu fwy o fwyd solet yn helpu'ch babi i gysgu'n well, ond dangosodd yr astudiaeth hon nad yw hynny'n wir. Cawsom fod mamau sy'n bwydo ar y fron yn bwydo'i babi'n amlach yn ystod y nos, ond gallai hyn fod am fod bwydo ar y fron yn ffordd syml o gael eich babi i gysgu eto yn gyflym! Mae'r babanod sy'n cael llaeth fformiwla yn dihuno o hyd, ond ni chawsant eu bwydo yn ystod y nos."

Dywedodd Victoria Harries, myfyriwr MSc ar y cwrs MSc Iechyd Cyhoeddus Plant, "Yn ddiddorol, cawsom mai po fwyaf o laeth neu fwyd solet y mae babi'n ei fwyta yn ystod y dydd, y lleiaf tebygol roedd y babi o fwyta yn ystod y nos, ond roedd y babanod hyn yn dihuno'r un mor aml â'r rhai sy'n bwyta llai yn ystod y dydd. Dangosa fod babanod yn parhau i ddihuno yn ystod y nos am resymau heblaw angen bwyd, ac nad yw rhoi'r gorau i fwydo â llaeth fformiwla neu fwyd solet yn ystod y dydd yn atal eich babi rhag dihuno yn ystod y nos. Gallai ceisio gorfwydo babi yn ystod y dydd yn y gobaith y bydd yn cysgu yn ystod y nos annog gorfwyta a'r risg o ordewdra, ac fel rydym wedi dangos, nid yw'n atal eich babi rhag dihuno.

Ychwanegodd Dr Brown, "Mae llawer o bwysau ar famau newydd i gael eu babi i gysgu drwy'r nos, ac mae marchnad gwerth miliynau o bunnoedd yn ceisio gwerthu ffyrdd o wneud hynny iddynt. Gobeithiwn y bydd ein darganfyddiadau o gysur i famau newydd y mae eu babi yn dihuno yn ystod y nos o hyd, ac yn dangos iddynt bod llawer o fabanod eraill yn dihuno hefyd. Gobeithiwn y bydd hefyd yn rhoi hyder i famau newydd barhau i fwydo ar y fron a chyflwyno bwydydd solet yn raddol am eu bod yn gwybod na fydd rhoi'r gorau iddi yn golygu y bydd eu babi yn cysgu."

Ychwanegodd Victoria Harries, "Rydym yn gwybod bod bwydo ar y fron a chyflwyno bwydydd solet yn araf yn bwysig o hyd er iechyd y babi a'r fam yn hwyrach yn ystod babanod, ond mae llawer o famau'n dweud wrthym bod pwysau arnynt i roi fformiwla a llawer o fwyd i'w babi, yn enwedig os nad yw'r babi'n cysgu drwy'r nos. Dengys ein darganfyddiadau ei fod yn arferol i fabanod ddihuno, ac yn hytrach, dylai'r rhai sy'n cefnogi'r fam ddod o hyd i ffyrdd newydd o'i helpu yn lle ceisio cael effaith ar sut mae'n bwydo'i babi."

Gellir darllen yr ymchwil, a gyhoeddwyd yn Breastfeeding Medicine, yma