Myfyrwyr i astudio Meddygaeth trwy’r Gymraeg

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd modd i fyfyrwyr astudio Meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

‌Bydd Dr Heledd Iago (isod), Darlithydd Gwyddorau Meddygol yn y Coleg Meddygaeth, yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Dr Heledd IagoBydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil, a bydd pob myfyriwr yn cael cefnogaeth tiwtor personol ac yn elwa o ddysgu ar leoliad gyda meddygon a chleifion cyfrwng Cymraeg.

Mae'r cwrs Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe eisoes yn darparu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg i'r myfyrwyr. Ers Medi 2014, gall myfyrwyr nodi yr hoffent gael eu rhoi ar leoliadau clinigol ble mae modd iddynt siarad Cymraeg gyda'r staff a/ neu'r cleifion. Mae hyn yn cynnwys cyfnodau mewn meddygfeydd teulu yn ogystal ag ysbytai.

Mae galw cynyddol am fwy o weithwyr dwyieithog ym maes gofal iechyd ar draws Cymru a meddygon sydd â’r gallu i ddarparu gwasanaeth trwy’r Gymraeg er mwyn ennyn ymddiriedaeth a chynnal perthynas glos â’r claf, ac mae'r myfyrwyr yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd eu gallu i siarad Cymraeg gyda chleifion er mwyn sicrhau'r gofal gorau posib.

Meddai Dr Iago: “Mae’n holl bwysig bod ein myfyrwyr meddygol yn ymwybodol bod eu Cymraeg yn sgil ychwanegol, all gael ei defnyddio i gynnig gwasanaeth o ansawdd uwch i gleifion yng Nghymru. Bydd profiadau clinigol cyfrwng Cymraeg yn cynorthwyo ein myfyrwyr i fagu a meithrin hyder i drin a thrafod gyda chleifion a chydweithwyr yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.’’

Mae’r cwrs yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol felly bydd modd i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio cyfran o Feddygaeth trwy’r Gymraeg ymgeisio am gymorth ariannol o £1,500 erbyn 8 Mai 2015.