Mae amser o hyd i gofrestru ar gyfer Ras 5km y Marina 360 ym mis Mawrth

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae amser o hyd i gofrestru ar gyfer Ras Tuthwyr Abertawe, 5km y Marina 360, a noddir gan Blockhead Energy Gum, a gynhelir fis nesaf ar ddydd Sadwrn, 15 Mawrth – y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ymlaen llaw ar-lein am £5 yw dydd Gwener, 28 Chwefror.

Bellach yn ei hail flwyddyn, trefnir y ras ffordd gan Duthwyr Abertawe, Clwb Athletau, Traws Gwlad a Thriathlon Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, ar y cyd â'r Brifysgol a Chanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, a fydd yn darparu gwobrau i enillwyr rasys y dynion a'r menywod.

Mae'r ras, a fydd yn dechrau am 11am, yn agored i bawb sy'n 16 oed neu'n hŷn, a gall rhedwyr gofrestru ar ddiwrnod y ras o 10am, am £7.

Mae bron 90 o bobl eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn nigwyddiad eleni, gyda hanner yr arian a godir yn mynd i Glybiau Athletau, Traws Gwlad a Thriathlon y Brifysgol, a'r hanner arall yn cael ei roi i elusen swyddogol y digwyddiad, Risg Cardiaidd ymhlith Pobl Ifanc (CRY), er anrhydedd aelod o Duthwyr Abertawe, Timothy Butt, a oroesodd ataliad y galon sydyn y llynedd pan oedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn dilyn llwyddiant y Ras 5km y Marina 360 gyntaf y llynedd, pan gymrodd 100 o redwyr ran, mae'r digwyddiad yn dychwelyd gydag estyniad gan Ddinas a Sir Abertawe sy'n caniatáu i'r ras gynnal 250 o redwyr.

Mae'r ras ar gwrs gwastad a chyflym iawn. Mae'n agored i redwyr o bob gallu, a bydd yn apelio at bobl sydd eisiau diwrnod o hwyl gydag ychydig o ymarfer corff neu redwyr profiadol sy'n ceisio rhedeg yn eu hamser gorau.

Cynhelir y ras gyfan ar bromenâd Bae Abertawe, gan ddechrau o Ganolfan 360 tuag at Farina Abertawe am 2.5km, cyn troi’n ôl tuag at 360 i gwblhau'r 5km.

Meddai Steven Jones, trefnwr Ras 5km y Marina 360, a noddir gan Blockhead Energy Gum, a Llywydd Clwb Tuthwyr Abertawe: "Adeiladwyd ein clwb ar gyfeillgarwch, felly roedd troi'r ras yn ddigwyddiad codi arian fel teyrnged i Timothy yn gwbl naturiol; roedd clywed iddo gael ataliad y galon yn sioc i ni i gyd, felly mae cynyddu ymwybyddiaeth am y cyflwr drwy gefnogi CRY yn bwysig iawn i ni.

"Fe'm synnwyd gan lwyddiant y 5km yn ei blwyddyn gyntaf; daeth llawer iawn o bobl, a bu'n ddigwyddiad a reolwyd yn broffesiynol, diolch i'r tîm a'm cyd-drefnwr, Richard Mann. Gan adeiladu ar y llwyddiant hwn, credaf y byddwn yn cyrraedd 250 o redwyr eleni.

"Yn ogystal, rydym yn hynod ddiolchgar i Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 Dinas a Sir Abertawe am alluogi i ni gynnal y ras am yr ail flwyddyn yn olynol, ac i Brifysgol Abertawe a CRY am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad."

Meddai Timothy Butt, graddedig Coleg Gwyddoniaeth  Prifysgol Abertawe a goroeswr ataliad y galon: "Rwy'n hynod falch a diolchgar y cynhelir y digwyddiad i gefnogi elusen CRY, yr wyf yn ei chefnogi'n llawn.

"Un enghraifft yn unig yw hon o sut y mae teulu Tuthwyr Abertawe wedi fy nghefnogi fel aelod ac wrth i mi wella wedi ataliad y galon. Hoffwn ddiolch i'r clwb, yr aelodau a'r trefnwyr am eu gwaith caled i gynnal y digwyddiad. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y ras."

Ychwanegodd Alison Cox MBE, Prif Weithredwr a Sylfaenydd CRY: "Mae angen llawer o ddewrder a phenderfyniad i rywun y mae marwolaeth person ifanc oherwydd ataliad y galon sydyn wedi effeithio arnynt, boed yn deulu'r ymadawedig neu'n berson ifanc sydd wedi cael diagnosis o broblem y galon, allu gweld y tu hwnt i'w sefyllfa eu hunain ac eisiau codi arian i CRY i helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o'n gwaith, sy'n cynnwys sgrinio, cyngor a chymorth.

"Yn ffodus, o ganlyniad i lwyddiannau parhaus sgrinio, ymwybyddiaeth a diagnosis, rydym bellach yn gweithio gyda mwy a mwy o bobl ifanc, fel Tim, a gafodd yn sydyn bod ganddynt gyflwr y galon a allai olygu bod eu bywyd yn y fantol, pan oeddent yn meddwl eu bod yn ffit ac yn iach.

"Ar ran pawb yn CRY, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Tim a Thuthwyr Abertawe am eu cydnabyddiaeth a'u cefnogaeth, a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu digwyddiad codi arian."

Wrth siarad am gynnal y digwyddiad am ail flwyddyn, dywedodd Kate Hannington, Rheolwr Cyffredinol Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360: "Yn dilyn llwyddiant 5km y Marina Tuthwyr Abertawe y llynedd, mae'n bleser gan 360 gynnal y digwyddiad am yr ail dro ym mis Mawrth 2014. Mae'n ddigwyddiad gwych sy'n hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau ar Fae Abertawe.

"Os ydych yn rhedeg, gallwch ddefnyddio cyfleusterau cawod a newid yn rhad ac am ddim, ac os ydych yn dod i wylio, bydd yr olwg orau o'r llinell dechrau a therfyn o'n Bar-gaffi."