Arlwy Prifysgol Abertawe - Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dewch i ymuno yn nigwyddiadau a dathliadau Prifysgol Abertawe ar ein stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr rhwng 2 – 9 Awst 2014!

Am 11 o’r gloch fore Llun, bydd Steve Morris o Ganolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru, a’r Athro Paul Meara yn lansio’u llyfr newydd ‘Geirfa Graidd’ (Y Lolfa). Mae’r llyfr hwn yn cynnwys rhestr o eirfa graidd sy’n addas i bobl sy’n dilyn Cwrs Mynediad Cymraeg i oedolion.

Hefyd ar y dydd Llun, bydd yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, yn lansio cystadleuaeth arbennig fydd yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gynnig enw ar gyfer un o’r sgwariau cyhoeddus a fydd ar gampws newydd y Brifysgol, Campws y Bae. Galwch heibio’r stondin er mwyn i chi gael cyfle i fod yn rhan o hanes a datblygiad Prifysgol Abertawe.

Eisteddfod 2014Os ydych chi erioed wedi eisiau gwybod sut mae argraffydd 3D yn gweithio, dewch draw i’n stondin ar fore ddydd Mawrth i ymuno â thîm Deunyddiau Byw Prifysgol Abertawe ar gyfer arbrofion amrywiol mewn peirianneg - gan gynnwys yr argraffydd 3D anhygoel!

Yn ogystal, bydd Lee Trundle, Llysgennad a chyn-chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn ymweld â’r stondin rhwng 10am – 12pm ar fore Mawrth, a bydd cyfle i ennill crys pêl-droed wedi’i arwyddo gan rai o chwaraewyr yr Elyrch.

Yn nigwyddiad arbennig Gwyddoniaeth ar Garlam, fe fydd rhai o wyddonwyr y Brifysgol yn gwisgo’u cotiau gwyn ac yn camu ar eu bocsys sebon i hyrwyddo’u pynciau arbenigol ledled y maes ddydd Mawrth, felly cadwch lygad yn agored amdanyn nhw! Y nod yw cyflwyno syniadau heriol o fyd gwyddoniaeth i’r gynulleidfa leyg a hynny mewn dull hwyliog ac hawdd ei ddeall.

Bydd digwyddiadau’r Brifysgol ar y dydd Mawrth yn dod i ben yn sŵn jazz a bît-bocsio yng nghwmni Daniel Williams ac Ed Holden fydd yn ailfyw eu taith lwyddiannus ‘Dylan ar Daith’.

Hanes fydd thema’r stondin ar ddydd Mercher, wrth i ni gynnal gorymdaith gyda baneri glowyr de Cymru ar hyd y maes cyn agor sesiwn ar y Llyfrgell am 11am i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn Abertawe. Wedi hynny, bydd Cymrawd y Brifysgol, Heini Gruffudd, yn sgwrsio gyda’r gyflwynwraig ac un o raddedigion y Brifysgol, Siân Thomas, am gasgliad Canolfan Eifftaidd y Brifysgol, ac am 2pm, ceir trafodaeth am ysgrifennu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng nghwmni Dr Llŷr Gwyn Lewis, y Prifardd Myrddin ap Dafydd, a Naomi Jones, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn.

Archdderwydd Cymru, Yr Athro Christine James, fydd yn traddodi Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards eleni yn y Babell Lên fore Iau am 11am. Teitl y ddarlith yw ‘Ffwrneisiau Awen Gwenallt’.

Prifysgol Abertawe Eisteddfod 2014 Yn dilyn y ddarlith goffa, cynhelir derbyniad i gyn-fyfyrwyr a chefnogwyr Prifysgol Abertawe yng nghwmni’r Is-ganghellor a’r Athro Christine James am 12.30pm ar stondin y Brifysgol. Am 4.30pm yn y Lolfa Lên, cynhelir Jacôs - sesiwn llên a cherdd yng nghwmni rhai o ddoniau creadigol Prifysgol Abertawe: Christine James, Llŷr Gwyn Lewis, Fflur Dafydd, Euros Lyn, Gwenan Evans a grŵp gwerin-jazz Burum.

Am 11 ar fore Gwener, Dr Gethin Matthews a rhai o raddedigion yr Adran Hanes, fydd yn trafod eu prosiect hanes lleol a fu’n canolbwyntio ar fywydau a phrofiadau rhai o ddynion pentref Treboeth, Abertawe a ymladdodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r gwragedd a fu’n gweithio yn ffatri arfau Pen-bre.

Yn dilyn hynny, a hithau’n 90 mlynedd ers i’r BBC ddechrau darlledu o Abertawe, cynhelir aduniad yng nghwmni’r awdur Jon Gower, Golygydd Rhaglenni Radio Cymru, Betsan Powys, a Darlithydd Cyfryngau Prifysgol Abertawe, Non Vaughan Williams. Dyma gyfle i’r rhai a fu’n cyfrannu dros y gwifrau o Abertawe i ddod ynghyd ac i’r cyhoedd glywed mwy am ran Abertawe yng ngwaith y Gorfforaeth.

Mae Academi Hywel Teifi yn noddi cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 eleni, a bydd arlwy gerddorol faith ar y stondin gydol yr wythnos gan gynnwys perfformiadau byw gan Gildas, Côr y Wiber, Bromas a Tom ap Dan.

Cofiwch ddilyn @Prif_Abertawe ar Twitter i wybod am y newyddion diweddaraf o’r stondin bob dydd.