Llongyfarch Prifysgol Abertawe am reoli apeliadau a chwynion myfyrwyr yn rhagorol.

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Wrth gyfarch cynrychiolwyr o’r Brifysgol mewn gweithdy “Apeliadau a Chwynion – Dysgu ar gyfer y Dyfodol”, estynnodd Mr Robert Behrens, Dyfarnwr Annibynnol a Phrif Weithredwr y Swyddfa Dyfarnu Annibynnol (OIA), longyfarchiadau i Brifysgol Abertawe am ei chofnod rhagorol o reoli apeliadau a chwynion myfyrwyr.

Robert Behrens

Dywedodd Mr Behrens fod yr OIA wedi gweld cynnydd parhaus yn nifer y cwynion gan fyfyrwyr a gyfeirir atyn nhw ar sail genedlaethol. Fodd bynnag rhoddodd ganmoliaeth i brifysgolion am eu cofnod ardderchog, oherwydd roedd llai na chwarter o’r achosion a gyfeiriwyd at yr OIA wedi’u cyfiawnhau naill ai’n rhannol neu’n llawn.

Nododd gofnod Prifysgol Abertawe fod y canran llawer yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Dywedodd Mr Behrens y byddai’r OIA wedi disgwyl i ddwbl y nifer o gwynion gan fyfyrwyr gael eu cyfeirio atynt o’i gymharu â chofnodion prifysgolion eraill o’r un maint. Rhoddodd ganmoliaeth i’r Brifysgol am ei dull trwyadl o brosesu apeliadau a chwynion a hefyd am ei hymdrechion i ddysgu o gwynion myfyrwyr drwy hyrwyddo mesuriadau osgoi yn ei hagenda gwella ansawdd.

Rhoddwyd diolch hefyd i’r Brifysgol am ei gwaith drwy Gyngor y Cofrestryddion Academaidd wrth ddatblygu canllawiau cenedlaethol ar gyfer gweithwyr prifysgol sy’n ymwneud ag apeliadau a chwynion myfyrwyr.