Amser am ddadl wybodus ynghylch ymfudo i Gymru

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd yr Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Polisi Ymfudo Prifysgol Abertawe (CMPR) yn un o'r prif siaradwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol gyntaf ar Ymfudo i Gymru.

Bydd yr Athro Crawley yn sôn am gyd-destun hanesyddol ymfudo i Gymru a newidiadau demograffeg diweddar, gan ganolbwyntio ar wasgaru ceiswyr lloches i Gaerdydd, Abertawe, Wrecsam a Chasnewydd a dyfodiad ymfudwyr economaidd o Ddwyrain Ewrop, yn enwedig o Wlad Pwyl, yn dilyn helaethiad Ewropeaidd yn 2004.

Bydd y gynhadledd, a drefnir gan Bartneriaeth Ymfudo Cymru yn cael ei chynnal at 11eg Rhagfyr yng Ngwesty Novotel yng Nghaerdydd o 9.30-4.30pm. Dyma'r gynhadledd gyntaf o'r fath ac mae'n dod â mwy na 160 o gyfranogwyr at ei gilydd gan gynnwys staff awdurdodau lleol, gwneuthurwyr polisïau, academyddion ac ymarferwyr sy'n gweithio ar draws amrediad eang o wasanaethau i sicrhau dadl wybodus iawn ar ymfudo i Gymru a datblygu polisi ac ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth.

Nid yw ymfudo i Gymru'n beth newydd ond gwelir newidiadau sylweddol yn y degawd diwethaf o ran graddfa'r ymfudo ac amrywiaeth o safbwynt y gwledydd y daw'r ymfudwyr ohonynt. Mae'r newidiadau hyn yn gysylltiedig yn bennaf â gwasgaru ceiswyr lloches i Gaerdydd, Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd a dyfodiad ymfudwyr economaidd o wledydd dwyrain Ewrop (yn enwedig o Wlad Pwyl) yn dilyn helaethiad Ewropeaidd yn 2004. Tybir bod oddeutu 90% o gynnydd y boblogaeth yng Nghymru ers 2001 o ganlyniad i ymfudo o fannau eraill yn y DU yn ogystal ag ymfudo rhyngwladol.

Ar yr un diwrnod (11eg Rhagfyr) bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhyddhau data allweddol o gyfrifiad poblogaeth y DU 2011.

Bydd y gynhadledd hefyd yn gweld lansiad Porth Ymfudo Cymru newydd a gomisiynwyd gan Bartneriaeth Ymfudo Cymru ac a ddatblygwyd gan yr Uned Ddata Llywodraeth Leol. Mae'r Porth yn dod ynghyd â data sydd ar gael yn gyhoeddus am y tro cyntaf mewn un lle drwy offeryn data ar-lein sy'n hawdd ei ddeall a'i ddefnyddio. Mae'n darparu defnyddwyr ag ystod o ddata ymfudo a gwybodaeth gyd-destunol, yn ddwyieithog, ar ffurf tablau a mapiau. Caiff y proffil ei ddiweddaru'n rheoliad ac o ganol mis Ionawr 2013 bydd hefyd yn cynnwys data'r cyfrifiad diweddaraf.

Wrth sôn am y gynhadledd a phwysigrwydd y Porth Ymfudo, Meddai'r Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Polisi Ymfudo Prifysgol Abertawe (CMPR):

"Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad amserol y mae ei angen yn fawr, sy'n dod â'r brif bobl at ei gilydd am y tro cyntaf, sy'n rhan o bob agwedd ar gymdeithas Cymru sydd wedi'i heffeithio gan y newidiadau diweddar mewn ymfudo ac amrywiaeth. Mae'r ddadl ar ymfudo yng Nghymru yn aml y tu ôl iddi oherwydd diffyg gwybodaeth a data sylfaenol y gellir seilio polisïau arnynt yn ogystal â phenderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau. Diolch i'r Porth Ymfudo, ni fydd hyn yn wir bellach".

Bydd Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Llywodraeth Cymru, yn siarad yn sesiwn agoriadol y gynhadledd. Bydd siaradwyr eraill yn cynnwys y Parchedig Aled Edwards, Cadeirydd Partneriaeth Ymfudo Cymru, Norbert Mbu-Mputu, Newport Community Space a'r Cynghorydd Daniel De’Ath, o Gyngor Caerdydd.